segitomaria

 

A SEGíTŐ MÁRIA GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMI

HÁZIRENDJE

 

„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, azt tegyétek ti is velük”. (Mt 7, 12)

I. Bevezetés

 

Az emberek együttélését törvények szabályozzák.

A szabályok úgy a köz-, mint a személyi jogokat biztosítják.

A keresztény közösségek Jézus adta törvényekhez, szabályokhoz igazodnak.

 

Jézus a megtestesült Bölcsesség, az ószövetségi törvényeket és a próféták tanítását egyetlen mondatba összegezte, s örökérvényű szabályként adta a közösségben élő egyénnek.

A kollégium alapvető feladata az otthonteremtés. Nevelőtől is, diáktól is olyan elvek követését várja el, amelyek bár előírásokban nem rögzíthetők maradéktalanul, sürgetőbbek, mint a megfogalmazható szabályok. Célunk a személyes, és nem pusztán jogszerű kapcsolatokon alapuló közösség kialakítása, mert így jöhet létre az a közeg, amelyben a katolikus iskola élővé, otthont teremtővé válhat.

Aki szabadon vállalja, hogy ezeknek az elvárásoknak megfelel, azoknak a közösség nemcsak a törvényteljesítés és a rendszeres élet örömét garantálja, hanem fölkínálja a közösséghez való tartozást, az otthont is. Minden diák számára lehetőséget, biztosit arra, hogy egyedi tapasztalatot szerezzen az egymásért való élés művészetében, ami Istennek tetsző és az ember életének értelmet ad.

 

II. Alapvető rendelkezések

 

1.      A házirend a kollégium törvénye, a benne foglalt kötelességek és jogok a kollégium összes diákjára vonatkoznak.

2.      A kollégium szervezetileg a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium része, élén ezért az intézmény igazgatója áll. A kollégiumi tantestület a nevelőkből és a spirituális atyából áll.

3.      A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium belső rendszabályzata a kollégium diákjaira is teljes egészében érvényes.

4.      A bentlakó diákoknak el kell fogadniuk, alá kell írniuk, és be kell tartaniuk a kollégium házirendjét. Ennek megszegése büntetést von maga után.

5.      A diák iskolai ügyei az osztályfőnökre, kollégiumi ügyei a nevelőre tartoznak, akik szükség esetén 24 órán belül tájékoztatják egymást a kollégista tanulókkal történt eseményekről. Az iskolai fegyelmi ügyek befolyással lehetnek a diák kollégiumi tagságára, a kollégiumi fegyelmi ügyek magával vonhatják az iskolából történő kizárást.

6.      A házirendet a tantestület közösen állítja össze és vitatja meg, majd a diákok javaslatainak figyelembevételével a tantestület hagyja jóvá. A napirendet minden tanév kezdetekor felülvizsgálja a tantestület. Ekkor van lehetőség a házirend módosítására is szeptember 30-ig.

7.      A kollégiumi házirendet kiegészítik: az iskola házirendje, a napirend és a kollégium különböző helyiségeinek (pl. ebédlő, könyvtár, számítógépterem, sportterem stb.) rendje, a nevelők munkaköri leírása.

8.      A kollégium és a hozzátartozó étkezde vezetését a következő személyek/szervek biztosítják:

a.      az igazgatóság

b.     a nevelők

c.     a spirituális atya

d.     az iskola gondnoka

e.      a Kollégiumi Diáktanács

9.      A Kollégiumi Diáktanács a szilenciumfelelősökből áll.  Őket a diákok jelölése alapján a nevelők, valamint az osztályfőnökök konzultálása után az igazgatóság nevezi ki. Amennyiben nincs 12.- es szilenciumfelelős, úgy kinevezhető egy 12. –es lány és egy fiú diáktanácstag

10. Az iskola gondnoka és a nevelők mellérendeltségi viszonyban vannak. A Kollégiumi Diáktanács véleményezési joggal rendelkezik, valamint önszervezési feladatkörrel bír.

 

III. A kollégiumba való felvétel

1.      A gimnáziumba történő jelentkezéskor, beiratkozáskor a tanuló jelzi azt a szándékát is, hogy a kollégiumban kér elhelyezést. A felvételről a gimnázium és a kollégium vezetősége dönt.

2.      A kollégiumban való elhelyezést az igénylőknek írásban is kérniük kell az igazgatóságtól. A felvételnél elsőbbséget élveznek a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium tanulói.

 

IV. A kollégium élete

a) A tanulás

A kollégium szoros kapcsolatban áll a gimnáziummal: napirendjét és életének jellegét az iskolai munka, illetve a tág értelemben vett tanulás, a szellemi-lelki gyarapodás határozza meg.

A tanulás szervezett formában szilenciumokon történik, arra kijelölt közös termekben, nevelői, szaktanári és szilenciumfelelősi felügyelettel.

A szilenciumok kezdetét és végét minden esetben csöngetés jelzi.

Egyéni vagy csoportos külön tanulásra a szilenciumi idő alatt a nevelőtől lehet engedélyt kérni. A folyosón illetve más teremben is azonban egyszerre csak annyian tartózkodhatnak, hogy egymást a tanulásban ne zavarják.

A tanulás közben nem szabad enni, a többieket beszéddel vagy bármi más módon zavarni. Szilencium ideje alatt tilos a telefon, illetve bármilyen zenelejátszó használata. Aki a szilencium vége előtt elkészült a tanulással, olvasással vagy egyéb szellemi tevékenységgel foglalkozzék.

A szilenciumok alatt bárhová kikérezkedni csak kivételes esetekben lehet.

A szilenciumfelelősök kötelesek katalógust vezetni a jelenlétről, illetve az esetleges rendbontásokról. Ezekről naponta tájékoztatják a nevelőket.

Együttléteink során arra törekszünk, hogy minél eredményesebb és hatékonyabb legyen a közös és az egyéni munka. Ennek érdekében igénybe vehetők a gimnázium és a kollégium felszerelései és létesítményei:

1.      Kápolna - Nagyterem: használható a közös napirendi programokon, azon kívül kizárólag igazgatói engedély és tanári felügyelet mellett

2.      Szentségi kápolna: használható a nap folyamán, a kötelező programokon kívül bármikor - rendeltetésének megfelelően

3.      Könyvtár: meghatározott nyitvatartási időben, saját belső rendszabályzat alapján

4.      Tornaterem, edzőterem: igazgatói jóváhagyás mellett szabadidőben, előzetesen egyeztetett időbeosztás szerint használható - minden alkalommal szükséges a nevelők tájékoztatása.

5.      Számítógépterem:

-         órarend szerint - hétfőn és csütörtökön 16-17 óra között, nevelői felügyelet és nyilvántartás mellett;

-         órarenden kívül - tanár kérésére és felügyelete mellett

6.      Televízió, videó, multimédiás eszközök: szaktanár vagy nevelő irányításával

A szellemi-lelki gyarapodást szolgálják a már említett iskolai létesítményeken kívül a közös lelki és kulturális programok: a hétfői, keddi és csütörtöki diákmisék, a reggeli és esti imák, táncház, kórus, filmklub, neves személyiségekkel való találkozás vagy előadások hallgatása.

A lelkiekben való gyarapodást célozzák az imacsoportok (pl. Mária Kongregáció), cserkészcsapat, lelkigyakorlatok, lelki beszélgetések, zarándoklatok, a városban működő lelkiségekkel való közös programok stb.

b) A kollégiumi élet szervezői

A kollégium élén az igazgató áll.

A mindennapi életnek a házirend és a napirend szerinti irányítása a nevelők feladata.

A nevelőknek joguk és kötelességük irányítani, felügyelni és ellenőrizni a napi programokat (a napirendtől eltérő programok szervezéséhez, illetve azokon való részvételhez is ők adnak engedélyt), továbbá foglalkozni a bentlakók nevelésével, közbelépni és meggátolni a tanulók kihágásait.

A spirituális atya az iskola és a kollégium lelki életének vezetője.

A szilenciumokon a felügyelő szolgálatos tanárok és a szilenciumfelelősök segítik a nevelők munkáját.

A szilenciumfelelős státusz kiváltság, az azt betöltő tanuló személyisége minden értelemben szükségszerűen példaértékű diáktársai számára. Jelöléséről az osztályfőnökök, és a nevelők konzultálása után, a diákok beleegyezésével az igazgató dönt.

A szilenciumfelelősök jutalmazásáról az igazgatóság gondoskodik.

A tanulás időtartama alatt a tanulók kötelesek a szilencium- felelős rendtartó utasításait követni. A munkarend és fegyelem ellen vétő tanulók figyelmeztetésben részesülnek, amit a szilenciumfelelős jelez a szolgálatos nevelőnek, ill. bejegyez a szilenciumi katalógusba. Háromszori figyelmeztetésbüntetést von maga után.

A szilenciumtermek rendbentartásának megszervezése a szilenciufelelős feladata. A teremmel kapcsolatos bármely rendellenességről köteles a nevelőt azonnal tájékoztatni.

Az étkezde működésének segítésére naponta hat kollégista kerül beosztásra (konyhaszolgálatosok). Ők a konyhai személyzet irányítása alatt felelnek az ebédlő rendjéért és tisztaságáért - délután és este.

 

c) A közös élet  rendje

 

A kollégium működési rendje:

 

Vasárnap 15 órától - péntek 19 óráig.

A délelőtti tanítás ideje alatt a kollégium zárva tart. A bentlakó tanulók kötelessége résztvenni a tanítási órákon.

A délutáni és esti tanulás (szilencium) csak a kijelölt termekben történik.

Napirend

A kollégium napirendjének szükségszerűen tartalmaznia kell:

-         a délelőtti tanítást

-         a naponta háromszori étkezést

-         a délutáni / esti szilenciumot

-         legkevesebb 8 óra alvást

-         elegendő időt a tisztálkodásra

-         szabadidőt

 

Ezeknek figyelembevételével a kollégium napirendje a következő:

Hétköznap

6:00

Ébresztő

6:00-6:30

Reggeli készülődés - a hálók rendbetétele

6:30

Hálók zárása

6:35

Reggeli ima

6:45

Reggeli

7:30-15:30

tanítás

15:30-17:00

Szabadidő

14:30-16:00

Ebédidő

17:00-17:50

I. szilencium

17:50-18:10

Szünet

18:10-19:00

II. szilencium

19:00-19:45

Vacsoraszünet

19:45-20:45

III. szilencium ( csütörtökön szentmise)

21:00

Esti ima

21:15-22:00

Esti szabadprogram – felkészülés a lefekvésre

22:00

Lámpaoltás – teljes elcsendesedés

22:00-23:00

Fakultatív tanulás (csak 9.-12. osztályosoknak)

V. A diákok jogai

 

1.                 Joga van személyes figyelemre és törődésre a kollégiumi nevelőtestület részéről. Joga van az emberhez méltó bánásmódra.

2.                 Intézményes keretek között javaslatot tehet a házirend módosítására (a Kollégiumi Diáktanácson keresztül minden tanév elején).

3.                 Joga van a tanuláshoz szükséges nyugodt körülményekhez, ezt köteles a társai számára is biztosítani.

4.                 Joga van a pihenéshez, ennek lehetőségét köteles a társai számára is biztosítani.

5.                 Joga van bármikor lelkigondozásra – amennyiben ez a napirendtől való eltérést jelenti, úgy a nevelőktől való kérezés szükséges

6.                 Joga van a kollégium létesítményeinek rendeltetésszerű használatához: kápolna, számítógépterem, könyvtár, sportterem, iskolai tantermek.

7.                 Joga van igénybe venni a kollégium által nyújtott szolgáltatásokat a rendszabályzat által előírt módon (tévé, videó, könyvtár stb).

8.                 Joga van mobiltelefont használni szabadidőben és szilencium közti időben társai zavarása nélkül. Ha ez ellen vét, azonnal elkobozzuk és csak a szülőnek adjuk vissza a készüléket.

9.                 Joga van részt venni az iskola által szervezett rendszeres foglalkozásokon.

10.            A 9,30 fölötti féléves tanulmányi átlaggal rendelkező, ill. minden 12. osztályos diáknak joga van saját szobájában tanulni, mindaddig, amíg ezzel a jogával  nem él vissza.

11.            Joga van a nevelő előzetes engedélyével a város kulturális életében részt venni (mozi, színházi előadások, hangversenyek, könnyűzenei koncertek stb.)

12.            Joga van a hálók ízléses és az erkölcsi normáknak megfelelő dekorálásához, a háló és tartozékai sérülése nélkül, nevelői beleegyezés mellett

13.            Joga van a szakszerű orvosi ellátáshoz

14.            Joga van félévente háromszor előzetes szülői kérésre, a szülő által megindokolt esetben hazautaznia

15.            A kollégiumi napirendben meghatározott időszakokban joga van kimenőre a nevelő előzetes beleegyezése mellett Csíkszereda közigazgatási határán belül.

16.            Szüleit, testvéreit fogadhatja a kollégium területén. Más látogatókat hétköznap a szabadidőben lehet fogadni a kapusszoba előtti társalgóban.

 

VI. A diákok kötelezettségei

1.      Alapvető erkölcsi és viselkedési normák betartása (magán- és köztulajdon tisztelete, igazmondás, tisztelet a kollégium dolgozóival szemben, az emberi méltóság tisztelete, tettei következményeinek vállalása).

2.      A saját és a többiek testi és lelki egészségének megóvása. (Köteles az évszaknak megfelelően öltözködni). Dohányáru, alkohol stb. birtoklása, használata és terjesztése tilos!

3.      Hollétéről mindig tájékoztassa a nevelőt.

4.      Ügyeljen a rendre és tisztaságra környezetében, saját holmiját tartsa rendben.

5.      Lehetőségei, képességei alapján vegyen részt a csoportfoglalkozásokon (lelki-, kulturális-, sport- és egyéb programokon).

6.      Tartózkodjon a szélsőséges hajviselettől és ruházattól, legyen ápolt.

7.      Köteles rendszeresen tisztálkodni, tisztán öltözni

8.       Óvja meg a kollégium eszközállományát, annak állagát. Ellenkező esetben köteles az okozott károk megtérítésére (választási lehetőség: kifizetés, megjavíttatás vagy pótlás). A tanév elején a gondnok, a nevelők és a hálófelelős írásban rögzítik a hiányosságokat).

9.      Közfeladatok ellátása külön felkérésre.

10.       Kollégiumi díját fizesse be határidőre. Amennyiben nem a kollégiumban étkezik, az étkezés lemondása egy nappal korábban lehetséges. (Jóváírás akkor történik, ha a diák egy teljes napot hiányzott).

11.        Tartsa be a tűzvédelmi, érintésvédelmi és balesetvédelmi előírásokat.

12.       Betegség esetén le kell költöznie a betegszobába, és ott kell eltölteni a betegség idejét. Ilyen esetben felmentést kaphat a napirend programja alól. Otthoni gyógykezeléshez az orvos és a nevelő előzetes engedélye szükséges. Ha krónikus betegségben szenved, rendszeres gyógyszerszedésre szorul, vagy gyógyszerallergiás, a szülő tájékoztassa a nevelőt és a betegápoló nővért.

13.       A tanítási szünet utolsó napján, ill. vasárnap minden tanulónak 20 óráig kell otthonról visszaérkezni. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor aznap este 8-ig a szülőnek jeleznie kell a távolmaradást.

14.       Vegyen részt a hétfő reggeli (9-12. osztályosok) , keddi      ( 5-8. osztályosok) és csütörtök esti diákmisén   ( felmentést ez alól csak az osztályfőnök ill. a nevelő adhat; rendkívüli hazautazás esetén a diák köteles tájékoztatni az osztályfőnököt/ nevelőt) .

15.        A napirendtől eltérni csak engedéllyel lehet.

16.       A kollégiumba való beköltözéskor, a tanév végi kiköltözéskor, valamint a kollégium végleges elhagyásakor köteles betartani az intézmény adminisztratív szabályait.

 

VII. Büntetések

a. A büntetések fokozatai

1.     Nevelői és/ vagy tanári szóbeli figyelmeztetés négyszemközt

2.     Nevelői és/ vagy tanári szóbeli figyelmeztetés a közösség előtt

3.     Bizonyos jogok és kedvezmények ideiglenes megvonása, illetve egyéb pedagógiailag indokolt eszközök alkalmazása

4.     Írásos nevelői rovó

5.     Írásos igazgatói rovó

6.     Kizárás a kollégiumból kollégiumi vezetőtestületi határozattal

 

b. Súlyosan büntetendő kihágások

1.     Súlyos tiszteletlenség a kollégium dolgozóival szemben

2.     Súlyos vétség a káromkodás, a trágár beszéd, amely botrányt kelt minden jó érzésű emberben.

3.     Saját és mások testi épségének veszélyeztetése (verekedés, megfélemlítés, megalázás stb.)

4.     Lopás

5.     Engedély nélküli távozás és távolmaradás

6.     Súlyos és szándékos rongálás

7.     A kollégium jóhírének lejáratása