Rólunk

A Csíksomlyón alapított egykori római katolikus gimnázium jogutódja, Erdély egyik legrégibb tanintézménye. 

Történeti források alapján arra következtethetünk, hogy Csíkban a XVI. század második felében már működő középfokú oktatás létezett. Iskolánkat ferences szerzetesek alapították, népünk ősi szent helyén, Csíksomlyón. Nevét a csíki székely katolikusok által mélységesen tisztelt Segítő Máriáról kapta, akinek oltalmát történelmünk során oly sokszor megtapasztalhattuk.

A történelem viharait is túlélő, kisebb-nagyobb megszakításokkal működő tanintézmény életének egyik legjelentősebb eseménye a Csíkszeredába való beköltözés volt. Mai iskolaépületünket gróf Majláth Gusztáv Károly püspök atya szentelte fel 1911- ben. A két világégést követően a római katolikus főgimnáziumot 1948-ban államosították. A keresztény szellemiségű iskola több mint 40 éves száműzetés után, a rendszerváltást követően térhetett vissza eredeti hajlékába, elszántan folytatva a fiatalok hitben, tudományokban és erkölcsben való művelését. 

Az 1991-ben újonnan életre hívott csíkszeredai katolikus gimnázium immáron túl van újabb három évtizeden. Az oktató-nevelői tevékenység két, mostmár teljesen egyházi tulajdonban lévő épületben történik:

    • A város státusszimbólumaként számontartott és 2011-re felújított gimnáziumépület közel félezer diák tanul: 5-8. osztályos, valamint 9-12. osztályos középiskolai tagozaton. Utóbbi vokacionális-elméleti gimnáziumként működik: teológia-, társadalomtudományok-, illetve természettudományok szakágakkal, évfolyamonként 3-3 osztállyal. Általános iskolai tagozatunk nem körzetköteles.
    • Iskolánk másik helyszíne a 2020-ra teljeskörű ráncfelvarráson áteső Kollégiumépület, amely 130 vidéki tanulónak szolgál otthonául. Az itt kialakított 450 férőhelyes kápolnatermünkben tartjuk egyházi és iskolai ünnepeinket is.

A kiváló adottságok, anyagi keretek biztosítása mellett igazi kihívás azonban eddig is, ezután is olyan kérdésekre adott válaszunkban rejlik, mint:

  • Mitől más a katolikus iskola, a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium nevelésszemlélete?
  • Milyen többletet képes kimunkálni négy, illetve nyolc év alatt az itt tanuló diákokban?
  • Milyen útra hívjuk benne gyermekeinket, szüleiket?

Oktató-nevelő tevékenységünket az a szemlélet határozza meg, hogy Isten minden embert személyesen szeret. Legfontosabb célunk fiataljaink erre való ráébresztése annak reményében, hogy ez a felismerés mozgásba hozza az ember válaszát. A teljes emberét.

Első pillantásra a teológiában, a társadalomtudományokban és a természettudományokban való elmélyülés elméleti jelleget mutat. Ezirányú munkánkról szép visszajelzés a Tanügyminisztérium országos középiskolai rangsora, amelyben felvételi átlagok, nyolcadikos- és érettségi záróvizsgák eredményei, tantárgyversenyek, tehetséggondozás valamint továbbtanulási mutatók alapján az oktatás minőségéről kaphatunk képet. Ezek alapján –  immáron több éve –  iskolánkat Hargita megye első három legjobb középiskolája között jegyzik. Mindezzel azt a célt kívánjuk szolgálni, hogy tanulóinknak biztos alapot és ezzel jó esélyt biztosítsunk az egyetemi továbbtanuláshoz. 

Modern tantermeink, szaktermeink igényes és következetes szellemi munkának a helyszínei, ahol nemcsak a záróvizsgákra, hanem számos tudományos szakkörre, tanulmányi versenyekre, nyelvvizsgára való felkészülés is zajlik. 

Iskolapartnerségeink közül legjelentősebbek: a három tanéven átívelő Comenius- együttműködés neves nyugat-európai felekezeti gimnáziumokkal, továbbá a Pannonhalmi Bencés Gimnáziummal való testvérkapcsolat.

A vallásos oktatás-nevelés értékirányítottságának ez azonban csak egy része. Minden erőfeszítésünkkel azt célozzuk, hogy az értelem képzése mellett, az akarat és lélek munkálását is szolgáljuk: a tudást összekapcsolni a lelkiismeret fejlődésével, az erénnyel, mert csak így leszünk képesek értékké válnunk környezetünkben. Meggyőződésünk, hogy iskolánk közösségre nevel: közösségre Istennel és embertársainkkal. Arra is törekszünk, hogy diákjainkban kialakítsuk a közösségi szerepvállalás igényét. 

Közösségünk életében kiemelkedő jelentősége van a szentmisének, amely elindít egy új tanévet vagy egy hetet, hálaadással bezár egy szakaszt. Kiemel és megszentel olyan ünnepeket, mint a Maturandusz vagy a Ballagás. A liturgikus év során emlékezetes alkalmak az adventi koszorúfonást felvezető elmélkedések, az azt követő kedd reggeli gyertyagyújtások, a roráté szentmisék a környék falvaiban, az új esztendő beköszöntével az osztálytermekben végzett házszentelés. A nagyböjti szent időben minden osztályközösség egy hétvégi lelkigyakorlattal készül a feltámadás megünneplésére, amelyet az egyes évfolyamok életkori sajátosságainak megfelelő táma köré építünk fel. Helyet kap itt az egyén és közösség viszonyának keresztény szemléletű értelmezése, az önértékelés-önbecsülés problematikája, függőségeinkhez való viszonyunk, az istenképünk értelmezése, a párkapcsolat, a keresztény házasság stb.

Diákok és tanárok együtt járjuk nagypénteken a keresztutat, férfitanáraink Passiót énekelnek. Kiemelt ünnepünk a csíksomlyói pünkösdi fogadalmi búcsún való részvétel, amely zarándoklat és szolgálat is egyben. Az évközi idő gyöngyszemei a szentségi kápolnában egymásért elmondott közbenjáró és hálaadó imák, az iskolanapi szentségimádások, a csendes esti imák, az ünnepeket megelőző szentgyónás ajándékai. Állandó imaháttérként működik a túlnyomórészt lányokból álló Mária Kongregáció. A szolgálatkészségben a fiainkat is aktivizáló 126. Kájoni János cserkészcsapat tagjai “vannak mindig résen”. Diáktanácsunkban zajló igen sokrétű munka a közösségszervezés örömét és nehézségeit teszi elérhetővé. 

A tanév felfokozott ütemében helye van a közös kikapcsolódásnak, pihenésnek is. Minden tanév emlékezetes eseményei a Gólyabál, Maturándusz- és farsangi bál, a Gimisztár, a Filmmaraton. A tanévvégi honismereti biciklitúra közkedvelt mozzanata minden esztendőnek, amelynek évente új, kidolgozott lelki témája is van. A plébániákra való esti megérkezések egész Székelyföldön az “itthon vagyunk”- élmény legmélyebb megtapasztalását nyújtják. 

Iskolánk így kíván a nevelés és oktatás találkozásának a helye lenni. Célunk, hogy elkísérjük diákjainkat a szabadság felelős használatának elsajátításában, hogy nyitottak legyenek az igazi értékek iránt, megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot, felülemelkedjenek a közönyön és egyre jobban elkötelezzék magukat Isten és közösségünk szolgálatára. 

Tamás Levente, igazgató