Gimnázium

A SEGÍTŐ MÁRIA RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

I. Preambulum

I.1. Iskolánk hivatalos elnevezése: Iskolánk hivatalos elnevezése: Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium – Liceul Teologic Romano-Catolic „Segítő Mária”.

I.2. A kommunista önkény által beszüntetett ősi katolikus főgimnázium jogutódjának tudja magát. Újraindult 1991-ben az Erdélyi Római Katolikus Érsekség határozata és az 521-939/1990-es Kormányhatározat, a Tanügyminisztérium és a Kultuszminisztérium protokollja-megállapodása alapján.

I.3. Az iskola küldetése, elsődleges célja: a személyiség teljes kibontakoztatása. A katolikus iskola a hit és a műveltség találkozásának a helye. Iskolánk tanulói számára biztosítjuk, hogy elmélyülhessenek mind a szellemi, mind a lelki életben.
Ezt követi a jelen házirend is, amelynek fegyelmi igényessége nem öncélú, hanem az egészséges testi, szellemi és lelki fejlődést szolgálja. Hozzájárul a személyiséget építő és jellemet formáló hagyományok kialakításához.
Közvetlen célja, hogy tanárai és tanulói számára alkalmas keresztény közösséget teremtsen, amelyben az egymásért és az iskola jó hírnevéért való felelősség jegyében eredményes oktató-nevelő tevékenységet lehet végezni.

I.4. A tanulók jogait az országos érvényes törvénykezés szavatolja. Ezeket jelen házirend maradéktalanul figyelembe veszi.

I.5. Fontos szempont az, hogy az alábbiakban megfogalmazottak nemcsak az érvényes oktatási törvénnyel, a diákok jogállására vonatkozó rendelettel, illetve a romániai oktatási intézmények belső rendszabályával legyenek összhangban, hanem az alapvető keresztény erkölcsi értékrenddel is, ezért lelkiismeretben is köteleznek.
A Belső Rendszabályzat országos törvényes alapja:

– Legea Educaţiei Naţionale (Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/20230029);
– Statutul elevului 3739/08.03.2023. számú módosított változat;
– Contractul Colectiv de Muncă (în vigoare);
– A 4183 din 4 iulie 2022. számú Miniszteri rendelettel jóváhagyott Közöktatási intézmények rendszabályzata, a „Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat” –  röviden ROFUIP;
– Legea nr. 544/2001-privind liberul acces la informaţiile de interes public;
– Legea nr. 53/2003-Codul muncii;
– Legea nr. 477/2004- codul de conduită a personalului contractual din instituţiile publice;
– HG nr. 1010/25.06.2004 –privind paza obiectivelor, bunurilor şi protecţia persoanelor;
– Legea nr. 35/2007, Legea nr. 29/2010 creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;
– Legea nr. 489/2006 republicată privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor şi pe baza propunerilor cadrelor didactice, ale părinţilor şi ale elevilor.

II. A tanítás rendje

II. 1. Az iskolai napirend és imaprogram

II.1.1.   A tanulóknak idejében kell megérkezniük az iskolába, hogy a tanítás megkezdése előtt már a helyükön lehessenek és kellő fegyelmezettséggel készüljenek a tanórára.

II.1.2. Az iskolai imaprogramunk napi három, napszakhoz, valamint az egyházi évhez kapcsolódó imát foglal magába:
– az első óra kezdetén reggeli imát;
– az utolsó óra végén hálaadó imát;
– délben (a 11.40-kor kezdődő óra elején) az Úr angyala, illetve húsvéti időben a Mennynek királyné asszonya kezdetű imát mondjuk el.
Ezeknek a levezetéséért az ötödik órát tartó szaktanár és az imafelelős felel. Utóbbit a tanév elején, az osztályokkal egyeztetve az osztályfőnökök jelölnek ki.

II.1.3. Tanítási idő alatt az iskolát/iskolaudvart elhagyni tilos! Nagyon alapos megindoklásra csak az osztályfőnök vagy igazgató adhat ilyen engedélyt. Kihágás esetén az iskola  nem vállal semmiféle felelősséget!

II.2. A tanítási óra

II.2.1. Becsengetés után a tanulók azonnal bemennek a tanterembe és csendben, a helyükön tartózkodva előkészítik a soron következő óra  tanfelszerelését. Erre a szolgálatos is figyelmezteti a tanulókat.

II.2.2. Az órára minden tanuló a tanár előtt megy be. A tanuló, ha késik is, be kell hogy menjen az órára, és a késést indokolnia kell. A késést a szaktanár a naplóba bejegyzi.

II.2.3. Becsengetés után a folyosón tartózkodni tilos!

II.2.4. Az iskola ablakába kiülni tilos!

II.2.5. A belépő vagy távozó tanárokat és az órák látogatóit a tanulók felállással, fegyelmezett testtartásban üdvözlik.

II.2.6. Ha az órát tartó tanár a becsengetés után 10 perccel még nem érkezett meg, az osztályszolgálatos jelenti az igazgatói irodán vagy a titkárságon.

II.2.7. Minden hiányzó tanulót jelenteni kell (a szolgálatos feladata), és be kell írni a naplóba (a tanár kötelessége).

II.2.8. A tanuló köteles az ellenőrzőt és az órarendnek megfelelő tanszereket magával hozni és ezeket órán rendeltetésszerűen használni.

II.2.9. A tanulónak kötelessége tevékenyen részt venni az órákon.

II.2.10. A tanórát beszélgetéssel vagy fölösleges mozgolódással zavarni nem szabad. Ha a tanulónak mondanivalója van, jelentkezzék, és várja meg, amíg felszólítják. Engedély nélkül közbeszólni udvariatlanság.

II.3. Az óraközi szünetek

II.3.1. A szünetek tízpercesek, kivéve a nagyszünetet, amely húsz perces (10.20 – 10.40).

II.3.2. Szünetekben az osztályszolgálatos kivételével minden tanuló elhagyja a tantermet.

II.3.3. A tanulók az épületben civilizáltan viselkedjenek!

II.3.4. Kerüljék a rohangálást, kiabálást és lármát, valamint a rendetlenséget és rongálást okozó játékokat.

II.3.5. A tanulók minden tanárnak és a látogatónak udvariasan köszönnek és utat engednek a folyosón.

II.3.6. A tanulók a díszteremben, tornateremben vagy más szaktermekben csak az illetékes tanár jelenlétében vagy engedélyével tartózkodhatnak.

II.3.7. A tanórák közötti szünetekben az osztályteremben kihangosított zenét hallgatni kizárólag a megadott időkeretben, visszafogottan és a minőségi szempontok figyelembevétele mellett lehetséges. Célja a tanórák közötti kikapcsolódás, feltöltődés. A szünetekbeni zenehallgatásra a Házirend szerves részét képező  külön eljárásrend, a 3. melléklet vonatkozik, amelynek megszegése esetén a zenehallgatást betiltjuk. A feltételek betartásáról a szolgálatos tanuló gondoskodik, illetve bármely tanár ellenőrizheti azt. Iskolaszinten 20 szabálysértésnél felfüggesztjük ezt a szabályzatot, és újból tilos lesz kihangosított zenét hallgatni szünetekben.

II.3.8. Sérülésveszély miatt az iskolaépületben sem a szünetekben, sem alkalmakkor nem engedélyezett a kerékpár, roller, elektromos egykerekű tárolása és használata, a gördeszka, a görkorcsolya használata és a labdajáték.

III. Magatartás órákon kívül

III.1. Minden hétfőn az V-VIII. osztályosok és kedden reggel a IX-XII-esek számára, továbbá iskolánk és egyházunk ünnepein közösségi szentmisére kerül sor. Utóbbiak a Veni Sancte, az iskolabúcsú, a karácsonyváró szentmise, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Urunk mennybemenetelének ünnepe, pünkösdi búcsú, tanévzáró hálaadó szentmise stb. Mindezeken a közös, iskolai keretek között megtartott szentmiséken iskolánk minden tanulója köteles részt venni. A tanulók minden egyes hiányzás esetén, külön felszólítás nélkül, osztályfőnöküknek magyarázattal tartoznak távolmaradásukat illetően. Az ismétlődő elmaradás az iskolai közös szentmisékről az iskola szellemiségétől idegen. Amennyiben egy tanuló harmadik alkalommal igazolatlanul hiányzik ezen alkalmakról, a romániai oktatási intézmények belső rendszabályzatába foglalt (ROFUIP 2020) 68-as cikkely 4d) pontja alapján az osztályfőnök írásbeli figyelmeztetést küld a szülőknek. További hiányzások esetén az 1-es számú melléklet (Szabálysértések és következményeik táblázat) szerint járunk el.

III.2. Iskolánk legszebb és legfontosabb ünnepeinek egyike a ballagás. Ugyanígy a pünkösdi fogadalmi búcsú is nagy jelentőségű ünnepünk, amelyen az iskolaközösség kiemelt szerepnek örvendhet: legérdemesebb tanulóink sorából kerülnek ki a búcsús jelképek hordozói, miénk a kordon biztosításának, valamint az áldoztató papok kísérésének megtisztelő feladata. Mindkét alkalom szombati napra – tehát nem tanítási – napra esik. Mindazonáltal ezeknek az ünnepeknek az iskolánk szellemiségét lényegileg meghatározó jellege indokolttá teszi minden középiskolás tanuló tevékeny részvételét. Az indokolatlan hiányzással szemben a Házirend  III.1. cikkelye szerint járunk el.

III.3. Az iskola olyan ünnepségein, mint a tanévkezdő, karácsonyváró, iskolanapi, kisballagási, a tanévzáró ünnepségek, a lelkinapokon, az alternatív tanítási hetek közös programjain és az osztálykirándulásokon a tanulók kötelesek részt venni. Kötelező a szervező és felelős osztályok tanulóinak aktív részvétele a tanítási órákon kívüli iskolai rendezvényeken is (például a gólyabálon, gólyácskabálon, nagykorúsítási ünnepségen, farsangi bálon, stb.) Felmentést csak indokolt esetben adhat az osztályfőnök vagy az igazgató.

III.4. Tanulóink részt vehetnek iskolán kívüli rendezvényeken és tagjai lehetnek olyan szervezeteknek, amelyek nem ellenkeznek az iskola lelki arculatával és oktatói-nevelői szellemével. A tanulóknak év elején írásban kell kérelmezniük, hogy a megnevezett iskolán kívüli tevékenységet az iskola beleegyezésével folytathassák.

III.5. Leigazolt sportolók, valamint kulturális és egyéb civil szervezetekben aktív szerepet vállaló tanulók szülei/törvényes gyámja, minden tanév elején az osztályfőnökön keresztül kötelesek írásban tudatni az iskola vezetőségével azokat az előre látható időszakokat és tevékenységeket, amelyeket a fent említett szerepvállalás érint.

III.6. Az osztályfőnök a sportiskolák igazgatóinak kérésére igazolhatja a leigazolt sportolók hiányzását, amennyiben ezt az iskola igazgatója jóváhagyta.

III.7. A leigazolt sportolók tanulmányi eredményeiért az iskola felelősséget nem vállal. A tanuló bármilyen verseny, edzőtábor vagy egyéb tevékenység után köteles az osztály munkafolyamatába bekapcsolódni, nincs felmentés sem a számonkérés, sem a házi feladatok alól.

III.8. Minden olyan iskolán kívüli foglalkozást, amely hátrányosan befolyásolja a tanuló iskolai teljesítményét vagy lelki életének kárára van, ajánlott megszüntetni. Amennyiben az osztályfőnök azt észleli, hogy a tanuló teljesítménye egy iskolán kívüli tevékenység miatt romlik, a szülő köteles részt venni egy  közös beszélgetésen az iskolaigazgatóval, az osztályfőnökkel és az iskolai tanácsadóval.

III.9. Minden tanulónak ajánlott, hogy vegyen részt a tanulmányi versenyeken, amelyek hozzájárulnak a tehetségének és képességeinek kibontakoztatásához.

IV. Kapcsolattartás és hivatali ügyek

IV.1. Iskolánk diákjainak szülei/törvényes gyámja előzetes egyeztetést követően bármikor bejöhetnek az iskolába. Más külső személyek (a rendszeres munkakapcsolatokat és a dolgozók hozzátartozóit kivéve) csak igazgatói engedéllyel tartózkodhatnak az iskola és a diákotthon/kollégium területén.

IV.2. A szülők/törvényes gyámok és az iskola közötti hivatalos kapcsolat a szülői értekezletek, az egyéni megbeszélések és a hivatalos tájékoztató-, illetve buzdító levelek révén valósul meg. A szülők/törvényes gyámok az értesítéseket, a fegyelmi bejegyzéseket és az érdemjegyeket az ellenőrzőben találják meg, és aláírásukkal jelzik, hogy tudomásul vették. Az aktuális tanév tanári fogadóóráinak beosztását az igazgatóság legkésőbb október első hetében elérhetővé teszi az iskola honlapján és a titkársági hirdetőtáblán, az osztályfőnökök pedig ismertetik a szülőkkel/törvényes gyámokkal és a tanulókkal.

IV.3. A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárság fogadóórájának megfelelően vagy órák után intézik.

V. Hiányzások

V.1. Az iskolai hiányzások igazolása az osztályfőnök felelőssége.

V.2. A szülő félévente legtöbb 20 (húsz), évente 40 (negyven) óra igazolását kérvényezheti az iskolától. Ezt az osztályfőnöknek címzett, az iskolaigazgató által jóváhagyott kérés alapján teheti meg, lehetőség szerint előzetesen, de legkésőbb aznap.

V.3. Amennyiben előzetesen nem lehetett tudni, hogy a tanuló hiányozni fog, és a távolmaradása valóban indokolt, a szülőnek utólagosan, személyesen és írásban is kérvényeznie kell a hiányzó órák igazolását az osztályfőnöknek címzett és az igazgató által jóváhagyott kéréssel.

V.4. Amennyiben az előző pontokban megadott előzetes vagy utólagos kérést késve vagy egyáltalán nem adja le a tanuló, a hiányzás igazolatlannak minősül.

V.5. Az osztályfőnök, indokolt esetben és az igazgatóval folytatott egyeztetés alapján, legtöbb három nap távolmaradásra adhat előzetes engedélyt. Ennél több napot csak az igazgató engedélyezhet. Mindkét esetben előzetes írásbeli kérés és indoklás szükséges a szülő részéről. Távol maradni pedig csak az engedély megszerzése után szabad.

V.6. Másfajta hiányzást csak betegség tesz indokolttá, amit azonban illetékes orvosi bizonyítvánnyal kell igazolni.

V.7. Ha a tanuló külön felszólítás nélkül 7 (hét) napon belül nem adja át az igazolást osztályfőnökének, hiányzása igazolatlan.

V.8. Ha a tanuló egy tantárgyból 5 és mindenből összesen 20 igazolatlan órát halmozott fel, az osztályfőnök köteles a szülőket írásban értesíteni.

V.9. Ha a tanuló igazolatlan óráinak száma egy tantárgyból eléri a 10-et vagy összesen a 40-et, a tanuló kimeríti a törvény biztosította lehetőségeket, így további eljárásokkal kell szembenéznie. Kevesebb igazolatlanóra-szám esetén az osztályfőnök vagy az igazgató szabja ki a büntetést (esetenként magaviseleti jegy levonása; szóbeli vagy írásbeli intés; megrovás).

V.10. A tanuló magaviseleti jegyét 1 (egy) értékkel levonjuk, amennyiben félévenként 10, évente 20 igazolatlan órát halmozott fel, vagy a tantárgyankénti félévi/évi óraszám 10%-áról igazolatlanul távol maradt.

V.11. Egy tanuló igazoltan is csak legtöbb 60 napot hiányozhat (bizonyos, hosszabb gyógyulási-lábadozási időt igénylő betegségek esetén). Ha ezt meghaladta, további eljárás indítható esetében.

V.12. Az osztályfőnök a tanuló szüleit már abban az esetben értesíti, ha a tanulónak 5 (öt) igazolatlan hiányzása összegyűlt. Ha pedig a tanév alatt felgyűlt igazolatlanok száma elérte a 20-at, további eljárás foganatosítható, amellett, hogy a magaviseleti jegyet akár több értékkel is levonjuk.

V.13. Ha a tanítási idő alatt a tanulónak orvosi vizsgálatra, kezelésre kell mennie, a szülő ezt előzetesen jelezze szóban, majd írásban igazolja azt az osztályfőnöknek.

V.14. A tanítási program idején nem ajánlott rendszeres képzések, foglalkozások miatti távolmaradás, mivel az a tanuló elsődleges, iskolai kötelezettség-teljesítésének és tanulmányi előmenetelének rovására mehet (pl. sofőriskola).

VI. A tanulók megjelenése

VI.1. Iskolánk szellemiségével ellenkezik, ha a tanuló az iskolát nem a tanulás, hanem a külső megjelenésben megélt önkifejezési kísérletek terepének tekinti. Az iskolában viselt ékszerek és kiegészítők, a ruházathoz hasonlóan, legyenek ízlésesek, jellegükben és méreteikben is visszafogottak. Tanulóink az iskolában divatszélsőségektől mentes, nem kirívó, gondozott, illő és nem hiányos öltözetben jelenjenek meg. Tilos a haspóló, a miniszoknya, miniruha, a térd fölött végződő rövidnadrág, a mély kivágású felső, a szaggatott ruhadarabok viselése. Ez az elvárás érvényes az iskola által szervezett nyilvános alkalmakra is.

VI.2. Iskolai és egyházi ünnepeken a tanulók ünneplő ruhában jelennek meg:
–  fiúknál: sötét színű nadrág és fehér ing
–  lányoknál: sötét színű (legalább térdig érő) szoknya, esetleg nadrág, és fehér blúz.
Hűvös időben mindkét esetben lehetőség szerint sötét színű kabát.

VI.3. A hajviselet és köröm ne legyen kirívó, legyen könnyen rendben tarható és mindig ápolt. A hajfestés, a körömfestés, a műköröm viselete, a műszempilla, a smink, a pirszingek, a tetoválás, a testdíszek stb. használata is tilos.

VI.4. Tilos az iskola szellemiségével ellentétes szimbólumok, a tiltott szereket reklámozó, az obszcén, az okkult, az erőszakot megjelenítő/népszerűsítő ruhadarabok viselése.

VII. A tanulók magatartása

VII.1. Tanulóink magatartását a legfőbb eszménykép, a Krisztusért vállalt tanúságtétel kell hogy jellemezze, a kölcsönös jóindulat és barátság jegyében. Elvárás a kulturált beszéd és az udvarias megjelenés órán kívül is.

VII.2. Szigorúan tilos a közösségi médiában használt kommunikációban a bullying, egymás bántása, provokatív, bántó képek továbbítása mind a tanárokról, mind a társaikról!

VII.3. A tanítási idő alatt az iskola teljes területén a mobiltelefon használata nem ajánlott! Tanórákon mobiltelefont használni az iskola tanulóinak szigorúan tilos! Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tanulók információszerzésre, az aktuális tananyag elmélyítésére használják eszközeiket. Ezt a tevékenységet a tanár engedélyezi és irányítja.
Az V-VIII. osztályosok az első tanítási óra elején egy erre a célra kijelölt dobozba helyezik a telefonjaikat, amelyeket az utolsó óra végén kapnak vissza. A telefonokat az első órát tartó szaktanár gyűjti össze és teszi le a kistanáriban, az utolsó órát tartó tanár pedig visszaosztja az órája végén.
A IX-XII. osztályos tanulók minden tanóra elején a tantermekben egy erre a célra kijelölt dobozba helyezik a telefonjaikat és a tanóra végén veszik magukhoz.
Amennyiben a tanuló második telefont ad le, és engedély nélkül használja a készülékét, tanári felszólításra köteles azt egy hétre átadni a tanárnak, amit az osztályfőnök a regisztrált határidő lejárta után visszaad a tanulónak. Ha a szülő a megszabott határidő lejárta előtt igényli a készüléket, az osztályfőnökkel való egyeztetést követően személyesen átveheti.

VII.4. A káromkodás súlyos vétségnek számít, amely a X.3. Mellékletnek megfelelően, az okozott botrány és lelki kárral arányos mértékű magaviseletijegy-levonást, még súlyosabb esetben további eljárást von maga után.

VII.5. Nagyon súlyos fegyelmi vétségnek számít a trágár beszéd és viselkedési megnyilvánulás.

VII.6. A pornográf, obszcén, trágár tartalmak (pl. videók, képek, hanganyag, alkalmazások stb.) népszerűsítése, használata és terjesztése tilos, akárcsak a szexuális jellegű megnyilvánulás.

VII.7. Az iskola jellege megkívánja, hogy közösségünkben ne forduljon elő erőszakosság még beszédben sem. A fizikai, szóbeli bántás (bullying) minden formája, beleértve a világhálón elkövetetteket is elfogadhatatlan.

VII.8. Diszkriminatív megjegyzések használata, egymással, tanárral, felnőttekkel szembeni tiszteletlenség az okozott botrány és lelki kárral arányos mértékű magaviseletijegy-levonást, még súlyosabb esetben további eljárást von maga után.

VII.9. A hazudozás, csalás, lopás, szégyent hoz iskolára, osztályra, egyénre, vallásra egyaránt. Elkövetője idegen iskolánk szellemiségétől. Az okozott kár megtérítése minden esetben kötelező.

VII.10. Iskolánk tanulói számára tilos a nikotintartalmú termékek, az elektronikus cigaretta, szeszes italok, kábítószerek birtoklása, fogyasztása és terjesztése. Ezt iskolán kívüli életükben is ellenezzük.[1]

VII.11. A tanulók az iskolába nem hívhatnak be idegeneket vagy barátokat, csak tanári felügyelet alatt.

VII.12. Az iskolában bárminemű kép- és hangfelvételt készíteni csak engedéllyel lehet. Ettől eltérni, a felvételeket közzétenni, illetve ezekkel bármilyen formában visszaélni szigorúan tilos és súlyos kihágásnak minősül.

VII.13. Minden testi épségünket, egészségünket veszélyeztető eszköz (pl. fehér fegyver, pirotechnikai eszköz, stb.) birtoklása, használata tilos!

VII.14. Az 5079/2016-os számú rendelet alapján elfogadott Országos Általános- és Középiskolai Rendszabályzat, továbbá a 4742/2016-os számú, a diákok jogállásáról szóló rendelet 14. cikkelyének b), c), h), i), n), és q) pontjai, valamint az iskolaudvar magánterületté nyilvánítása alapján a diákoknak az iskola területére, annak udvarára tanítási időben gépjárművel behajtani szigorúan tilos!

[1] A dohányzás (ideértve az elektronikus cigarettát is), az alkoholfogyasztás, netán tiltott szerek fogyasztásának kizárása érdekében, szolgálatosként minden tanár, egy ugyancsak szolgálatos tanárral párban, havonta egyszer az iskola szomszédságában is végez ellenőrzést. Javasoljuk, hogy szülessen egy olyan beosztás, amelyben 6-8 kolléga kerül sorra 1 bizonyos héten. A heti beosztottak saját belátásuk szerinti alkalommal elvégzik az ellenőrzést, ezután pedig bejegyzik annak időpontját a táblázatba, és aláírják azt.

VIII. Tisztaság és rend

VIII.1. Az iskola épülete, környezete és felszerelése mindnyájunk közös vagyona. Kötelességünk használható állapotban megőrizni és lehetőség szerint gyarapítani a következő nemzedékek számára. Az iskola mindennemű felszerelését kizárólag rendeltetésszerűen lehet használni.

VIII.2. Azért, hogy az iskola otthonos legyen, rendet és tisztaságot kell tartanunk. Tanulóink kötelesek gondosan vigyázni a tantermek, folyosók, hálók stb. tisztaságára. Ne csak haszonélvezői legyenek a rendnek és tisztaságnak, hanem ott, ahol tartózkodnak, teremtsék is meg a környezetükben.

VIII.3. Tilos a padokra és a falakra firkálni, székekre, padokra felállni, falra ragasztani! A fűtőtestekhez és egyéb épületgépészeti berendezésekhez hozzányúlni szigorúan tilos!

VIII.4. Az iskola/osztály felszereléseiért a tanuló és az osztályközösség anyagilag is felelős. Az okozott kárt azonnal jelenteni kell az igazgatónál, és a kivizsgálást követően az okozó azonnal köteles azt megtéríteni.

VIII.5. Ha a tan- és szaktantermekben, az iskolai szervezésű események helyszínén történik rongálás és a kár okozója ismeretlen, akkor osztályközösség kártérítésre kötelezhető.

VIII.6. Az osztályteremben kívánatos tartós rend feltételezi a hatékony tanulói szolgálatot.
VIII.6.1. Az osztály szolgálatosait az osztályfőnök jelöli ki, és feladatuk egy hétig tart.
VIII.6.2. A szolgálatos/hetes diákok feladatai:
– A tanítás kezdete előtt kötelesek megjelenni az iskolában, szellőztetnek, gondoskodnak krétáról, tiszta tábláról és nedves táblatörlőről.
– Gondoskodnak a rend és tisztaság megteremtéséről és megőrzéséről egész nap folyamán: padok rendezett soráról, szellőztetéséről, arról is, hogy szünetekben kiküldjék felfrissülésre osztálytársaikat.
– Kötelességük a hiányzókat pontosan számba venni és jelenteni, nemcsak a nap kezdetén, hanem minden órán.
– A tanítás befejeztével utolsónak távoznak, miután számba vették a terem állapotát, becsukták ablakaikat, rendet és tisztaságot teremtettek, letörölték a táblát.

VIII.7. Bármilyen plakátot, hirdetést az iskola területén kifüggeszteni csak az illetékes tanári engedéllyel lehetséges. Külső intézmények hirdetéseinek kifüggesztését az igazgató engedélyezi.

VIII.8. Az iskolai közösség tagjai közötti rend természetessé teszi, hogy tanulóink minden tanárnak, az iskola dolgozóinak, a látogatóknak az aznapi első találkozáskor előre köszönnek. Szorgalmazzuk az egyházi iskolákra jellemző köszönési formák használatát:
Dicsértessék a Jézus Krisztus! – mindenkinek. Válasz: Mindörökké, Ámen!;
Laudetur Iesus Christus! – mindenkinek. Válasz: In æternum, Amen!
Iskolaközösségen belül használható a rövidített köszönés is, Laudetur! Formában.

IX.  A fegyelmezés fontossága és fokozatai

A fegyelem és a rend a tanulás, a lelki, szellemi és testi fejlődés előfeltételei, az önfegyelem és az akaraterő fejlesztésének eszközei. A tanulók és pedagógusok konstruktív jelenlétét és tevékenységét értékelni kell, ugyanakkor állást kell foglalni minden romboló, az iskola értékrendjével összeegyeztethetetlen megnyilvánulással szemben. A következmények vállalása nélkül nincsen egyéni fejlődés, de a közösségben zajló munka légköre is megromolhat.

IX.1. A jelen házirendet kiegészítő Szabálysértések és következményeik táblázat elnevezésű 1-es melléklet a méltányosság és törvényesség szellemében készült, és összefoglalja a konkrét szabálysértések esetén érvényes eljárást és pontosítsa a kiróható büntetéseket. Ezek fokozatai a következők:
1) Egyéni szóbeli figyelmeztetés – A szaktanár, az osztályfőnök és az igazgató hatáskörébe tartozik. Egyéni tanácsadás kell hogy kövesse.
2) Írásbeli megrovás – Az osztályfőnök hatáskörébe tartozik. A magaviseleti jegy levonása is kísérheti. Kötelező módon iktatni kell, és az osztálynaplóban a tanuló neve alatti „Mențiuni” mezőbe be kell jegyezni a dokumentum iktatószámát.
3) Ösztöndíjak ideiglenes vagy végleges megvonása – Az osztály nevelőtestületének javaslatára az iskola teljes tantestülete hagyja jóvá és az iskolaigazgató rendeli el.
4) Magaviseleti jegy levonása 1-2 értékkel – Az 4742/10.08.2016 miniszteri rendelet 21. cikkelye értelmében róható ki az egy tanév alatt különböző tárgyakból felhalmozott 20 igazolatlan hiányzás, vagy a tanév során egyetlen tantárgy összóraszámára kivetített 10%-nyi igazolatlan hiányzás esetében is.
5) Magaviseleti jegy levonása több értékkel!

IX.2. A házirend szerves részét képezi a Rendtartást követő regiszter (ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 ROFUIP art. 59 §(2)), amely a 2-es melléklet. Minden osztály számára tanévenként 10 oldalt tartalmaz, és a szabálysértések kerülnek bele az ismétlődések követhetősége érdekében.

IX.3. A házirend szerves részét képezi továbbá a Zenehallgatási szabályzat, amely a 3-as melléklet.

IX.4. Magaviseletijegy-levonás kíséri az V.-XII. osztályosok esetében a tanévben a különféle tantárgyból összegyűjtött 20 igazolatlan hiányzást, valamint egy tantárgyból a félévenkénti óraszám 10%-ról való igazolatlan távolmaradás eseteit is (utóbbi heti egy órás tantárgynál kettő, két órás tantárgynál pedig négy hiányzást jelent).

IX.5. Az egyes fegyelmi intézkedésekről az iskola az osztályfőnökön keresztül írott formában köteles a szülőt tájékoztatni.

X. Szabálysértések és következményeik

A Házirendet a Vezetőtanács szavazóképes létszámban a 2023. június 30-án megtartott rendkívüli konzultációján ellenszavazat és tartózkodás nélkül a folyó tanévre vonatkozóan elfogadta.

1. MELLÉKLET

SZABÁLYSÉRT
Első elkövetés
Második elkövetés
Harmadik elkövetés
Negyedik elkövetés
II.1.1, II.2.2. és II.2.7.
Indokolatlan késés tanóráról
Szóbeli figyelmeztetés, bejegyzés az osztálynaplóba.Szóbeli figyelmeztetés, bejegyzés az osztálynaplóba.Minden harmadik indokolatlan késés esetében az osztályfőnök, (egyazon tantárgyon belül a szaktanár) igazolatlan hiányzásként kezeli. 
Írásbeli megrovás.
Minden harmadik indokolatlan késés esetében az osztályfőnök (egyazon tantárgyon belül a szaktanár) igazolatlan hiányzásként kezeli.   Írásbeli megrovás.
II.1.3.
Iskola területének elhagyása
Szóbeli figyelmeztetés.Írásbeli megrovás, és a szülők, törvényes gyámok írásos értesítése.Magaviseleti jegy levonása 1 értékkel.Ösztöndíjmegvonás, és további magaviseletijegy-levonás újabb 1 értékkel.
II.2.4.
Kiülés az ablakba
Szóbeli figyelmeztetés.Írásbeli megrovás, és a szülők, törvényes gyámok írásos értesítése.Magaviseleti jegy levonása 1 értékkel.Ösztöndíjmegvonás és további magaviseletijegy-levonás újabb 1 értékkel.
II. 2.8.
Ellenőrző hiánya
Szóbeli figyelmeztetés.Szóbeli figyelmeztetés az osztályfőnöktől.Írásbeli megrovás, és a szülők, törvényes gyámok írásos értesítése.Ösztöndíjmegvonás és további magaviseletijegy-levonás újabb 1 értékkel.
II.2.8.
Tanszerek, tankönyv, munkafüzet hiánya
Szóbeli figyelmeztetés.Szóbeli figyelmeztetés az osztályfőnöktől.Írásbeli megrovás, és a szülők, törvényes gyámok írásos értesítése.Ösztöndíjmegvonás és további magaviseletijegy-levonás újabb 1 értékkel.
II.2.10.
A tanítási tevékenységek bármilyen jellegű szándékos zavarása
Szóbeli figyelmeztetés az osztályfőnöktől.Szóbeli figyelmeztetés az igazgatótól.Írásbeli megrovás, és a szülők, törvényes gyámok írásos értesítése, a magaviseleti jegy levonása 1 értékkel.Ösztöndíjak megvonása, magaviseleti jegy levonása további 1 értékkel.
II.3.8.
Kerékpár, roller, elektromos egykerekű tárolása és használata, a gördeszka, a görkorcsolya használata és a labdajáték
Szóbeli figyelmeztetés.Szóbeli figyelmeztetés az osztályfőnöktől.Írásbeli megrovás, és a szülők, törvényes gyámok írásos értesítése.Írásbeli megrovás, és a szülők, törvényes gyámok írásos értesítése, a magaviseleti jegy levonása 1 értékkel.
III.1.
Szentmiséről való hiányzás
Szóbeli figyelmeztetés az osztályfőnöktől.Szóbeli figyelmeztetés, egyéni beszélgetés a szentmisén való részvétel fontosságáról, amely az osztályfőnök és a spirituális igazgató kompetenciája.Írásbeli megrovás és a szülők, törvényes gyámok írásos értesítése.Magaviseleti jegy levonása 1 értékkel.
III.2.
Indokolatlan hiányzás a  ballagási ünnepségről, pünkösdi fogadalmi búcsúról
Szóbeli figyelmeztetés az osztályfőnöktől.Írásbeli megrovás és a szülők, törvényes gyámok írásos értesítése.Írásbeli megrovás és a szülők, törvényes gyámok írásos értesítése. Magaviseleti jegy levonása 1 értékkel.Magaviseleti jegy levonása  további 1 értékkel.
III.3.
Indokolatlan hiányzás a délelőtti iskolai ünnepekről és a kötelező programokról
Szóbeli figyelmeztetés, és a napi óraszámnak megfelelő igazolatlan hiányzás beírása az osztálynaplóba.Írásbeli megrovás, a szülők írásbeli figyelmeztetése és a napi óraszámnak megfelelő igazolatlan hiányzás beírása.Magaviseleti jegy levonása 1 értékkel, és a napi óraszámnak megfelelő igazolatlan hiányzás beírása.Magaviseleti jegy levonása további 1 értékkel.
III.3.
Indokolatlan hiányzás a délutáni iskolai ünnepekről és a kötelező programokról
Szóbeli figyelmeztetés.Írásbeli megrovás, a szülők írásbeli figyelmeztetése.Magaviseleti jegy levonása 1 értékkel.Magaviseleti jegy levonása további 1 értékkel.
VI.1.
Nem megfelelő öltözet
Szóbeli figyelmeztetés.Írásbeli megrovás, nyilatkozat készítése, és a szülők, törvényes gyámok írásos értesítése.Magaviseleti jegy levonása 1 értékkel.Magaviseleti jegy levonása 1 értékkel.
VI.3.
Haj-, köröm-, arcfestés (ékszerviselet ugyanaz az elbírálás) stb.
Szóbeli figyelmeztetés, másnapra fesse át a haját a természetes színére, illetve a műköröm eltávolítása, festett köröm letisztítása.Írásbeli megrovás, nyilatkozat készítése, és a szülők, törvényes gyámok írásos értesítése. Amennyiben a tanuló megtagadta az első szabálysértésben foglalt jóvátételt, azaz semmit nem tett az első alkalommal rögzített elvárásnak megfelelően, az adott ügy innentől második elkövetésnek minősül.Egész napról hazaküldjük, a szülő hazaviszi, az aznapi órákra igazolatlan hiányzást kap.Magaviseleti jegy levonása 1 értékkel.
VII.3.
Telefonhasználat
Szóbeli figyelmeztetés, a telefont elkobozzuk egy hétre.A telefont elkobozzuk egy hétre, írásbeli megrovás, a szülők írásbeli értesítése.Magaviseleti jegy levonása 1 értékkel, szülők értesítése.Magaviseleti jegy levonása 1 értékkel, szülők értesítése.
VII.4.
Káromkodás
Szóbeli figyelmeztetés.Írásbeli megrovás, és a szülők, törvényes gyámok írásos értesítése. Magaviseleti jegy levonása 1 értékkel, szülők értesítése.Magaviseleti jegy levonása 1 értékkel, szülők értesítése.
VII.5.
Obszcén, trágár beszéd
Szóbeli figyelmeztetés.Szóbeli figyelmeztetés – Jóvátételi munka a közösség javára.Írásbeli megrovás, és a szülők, törvényes gyámok írásos értesítése.A magaviseleti jegy levonása 1 értékkel, szülők értesítése.
VII.6.
Pornográf, obszcén kép vagy médiaanyag  használata és annak terjesztése
Irásbeli megrovás, a magaviseleti jegy levonása 1-2 értékkel.Irásbeli megrovás,  ösztöndíj részleges vagy teljes megvonása, magaviseleti jegy levonása további 1  értékkel.Ismételt írásbeli megrovás, a magaviseleti jegy levonása további 2 értékkel.Magaviseleti jegy levonása több értékkel.
VII.7.
Bullying – Fizikai erőszak elkövetése
Irásbeli megrovás, a magaviseleti jegy levonása 1-2 értékkel.Irásbeli megrovás, ösztöndíj részleges vagy teljes megvonása, magaviseleti jegy levonása további 1-2  értékkel.Írásbeli megrovás, a magaviseleti jegy levonása 2-3 értékkel.4-es magaviseleti jegy.
VII.7.
Bullying – Internetes bántalmazás elkövetése
Irásbeli megrovás, magaviseleti jegy levonása 1-2 értékkel.Irásbeli megrovás, ösztöndíj részleges vagy teljes megvonása, magaviseleti jegy levonása további 1-2  értékkel.Írásbeli megrovás, a magaviseleti jegy levonása 2-3 értékkel.4-es magaviseleti jegy.
VII.7., VII.8.
Bullying – Szóbeli, írásbeli erőszak elkövetése, diszkriminatív megjegyzések
Irásbeli megrovás, magaviseleti jegy levonása 1-2 értékkel.Írásbeli megrovás, ösztöndíj részleges vagy teljes megvonása, magaviseleti jegy levonása további 1-2  értékkel.Írásbeli megrovás, a magaviseleti jegy levonása 2-3 értékkel. 4-es magaviseleti jegy.
VII.9.
Hazudozás
Szóbeli figyelmeztetés.Írásbeli megrovás és a szülők, törvényes gyámok írásos értesítése.Magaviseleti jegy levonása 1 értékkel, szülők értesítése.Ösztöndíj részleges vagy teljes megvonása, és a magaviseleti jegy levonása további 1-2 értékkel.
VII.9.
Személyes tárgyak, közvagyon eltulajdonítása
Az okozott kár megtérítése, magaviseleti jegy levonása 1-2 értékkel.Írásbeli megrovás, ösztöndíj részleges vagy teljes megvonása, magaviseleti jegy levonása további 1-2  értékkel.Újabb írásbeli megrovás, magaviseleti jegy levonása több értékkel.További eljárás.
VII.10.
Nikotin tartalmú szerek birtoklása, fogyasztása, forgalmazása
Magaviseleti jegy levonása 1 értékkel, nyilatkozat, szülők értesítése.Magaviseleti jegy levonása további 1 értékkel, esetenként eltanácsolás a bentlakásból.Ösztöndíjak megvonása, magaviseleti jegy levonása további 1 értékkel.Magaviseleti jegy levonása további 1-2 értékkel.
VII.10.
Tudatmódosító szerek birtoklása, használata vagy forgalmazása
4-es magaviseleti jegy.További eljárás.További eljárás.További eljárás.
VII.11.
A tanuló támogatja, hogy az iskola területén, iskolai időben idegenek tartózkodjanak
Szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés.Szóbeli igazgatói figyelmeztetés.Írásbeli megrovás.Írásbeli megrovás és a magaviseleti jegy levonása 1 értékkel.
VII.12.
Video-, audio-, képanyagok készítése az oktatói, nevelői tevékenységről, vagy ezek megosztása a tanár beleegyezése nélkül
Írásbeli megrovás.Írásbeli megrovás és a magaviseleti jegy levonása 1-2 értékkel.Ösztöndíjak megvonása, magaviseleti jegy levonása további 1-2 értékkel.Magaviseleti jegy levonása további 2-3 értékkel, valamint a Rofuip 120 art. életbe léptetése.
VII.13.
Bármilyen, a testi épségünkre veszélyes eszköz (pl. fehér fegyver vagy pirotechnikai eszköz stb) birtoklása, használata
Írásbeli megrovás, a magaviseleti jegy levonása 1-2 értékkel.Ösztöndíjak megvonása, magaviseleti jegy levonása további 1-2 értékkel.A magaviseleti jegy levonása 2-3 értékkel, és  a Rofuip 120 art./b életbe léptetése.
VII.14.
Gépjármű parkolása az iskola területén
Szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés, nyilvántartásba vétel, és helyszíni írásos értesítés a szabálysértésről.Írásbeli megrovás.Írásbeli megrovás és a magaviseleti jegy levonása 1 értékkel.A magaviseleti jegy levonása 1-2 értékkel.
VIII.3.
Padok, fal, fütőtestek és más iskolai felületek firkálása, beszennyezése
Szóbeli figyelmeztetés, és a felület letisztítása.Írásbeli megrovás, és a felület letisztítása.Ösztöndíjak megvonása, magaviseleti jegy levonása további 1 értékkel, és a felület letisztítása.Magaviseleti jegy levonása 2 értékkel, és a felület letisztítása.
VIII.4.
Szándékos rongálás
Írásbeli megrovás, a kár megtérítése, magaviseleti jegy levonása 1 értékkel.Magaviseleti jegy levonása 1 értékkel, ösztöndíjmegvonás, kártérítés.Magaviseleti jegy levonása további 2 értékkel. Kártérítés.Rofuip 120/b.  értelmében 5-ös magaviseleti jegy (évismétlés).
VIII.4.
Véletlenszerű rongálás
Az okozott kár megtérítése.Az okozott kár megtérítése.Az okozott kár megtérítése.Az okozott kár megtérítése.