Kollégium

kollégium

A SEGÍTŐ MÁRIA RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

I. Bevezetés

Az otthonteremtés a kollégium alapvető feladata: nevelőtől is, diáktól is olyan elvek követését várja el, amelyek bár előírásokban nem rögzíthetők maradéktalanul, sürgetőbbek, mint a megfogalmazható szabályok. Célunk a személyes, és nem pusztán jogszerű kapcsolatokon alapuló közösség kialakítása, mert így jöhet létre az a közeg, amelyben a katolikus iskola élővé, otthont teremtővé válhat.

Aki szabadon vállalja, hogy ezeknek az elvárásoknak megfelel, azoknak a közösség nemcsak a törvényteljesítés és a rendszeres élet örömét garantálja, hanem fölkínálja a közösséghez való tartozást, az otthont is.

II. Alapvető rendelkezések

1. A házirend a kollégium törvénye, a benne foglalt kötelességek és jogok a kollégium összes diákjára vonatkoznak.
2. A kollégium szervezetileg a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium része, élén ezért az intézmény igazgatója áll. A kollégiumi tantestület a nevelőkből és a spirituális atyából áll.
3. A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium belső rendszabályzata a kollégium diákjaira is teljes egészében érvényes.
4. A bentlakó diákoknak el kell fogadniuk, alá kell írniuk, és be kell tartaniuk a kollégium házirendjét. Ennek megszegése büntetést von maga után.
5. A diák iskolai ügyei az osztályfőnökre, kollégiumi ügyei a nevelőre tartoznak, akik folyamatosan egyeztetnek a kollégista tanulók előmeneteléről. Az iskolai fegyelmi ügyek befolyással lehetnek a diák kollégiumi tagságára, a kollégiumi fegyelmi ügyek magával vonhatják az iskolából történő kizárást.
6. A házirendet a tantestület közösen állítja össze és vitatja meg. Majd a diákok javaslatainak figyelembevételével a tantestület hagyja jóvá. A napirendet minden tanév kezdetekor felülvizsgálja a tantestület. Ekkor van lehetőség a házirend módosítására is szeptember 30-ig.
7. A házirendet kiegészítik: az iskola házirendje, a napirend és a kollégium különböző helyiségeinek (pl. ebédlő, könyvtár, számítógépterem, sportterem stb.) rendje, a nevelők munkaköri leírása.
8. A kollégium minden diákja választó és választható a Kollégium Diáktanácsba.
9. A kollégium és a hozzátartozó étkezde vezetését a következő személyek/szervek biztosítják:
          – az igazgatóság
          – a nevelők
          – a spirituális atya
          – az iskola gondnoka
          – a Kollégiumi Diáktanács
10. Az iskola gondnoka és a nevelők mellérendeltségi viszonyban vannak. A kollégiumi diáktanács véleményezési joggal rendelkezik, valamint önszervezési feladatkörrel bír.

III. A kollégiumba való felvétel

1. A gimnáziumba történő jelentkezéskor, beiratkozáskor a tanuló jelzi azt a szándékát is, hogy a kollégiumban kér elhelyezést. A felvételről a gimnázium és a kollégium vezetősége dönt.
2. A kollégiumban való elhelyezést az igénylőknek írásban is kérniük kell az igazgatóságtól. A felvételnél elsőbbséget élveznek a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium tanulói.
3. A jelentkezési kérés leadásakor egy havi kollégiumi díj előzetes befizetése szükséges, amit a tanév utolsó hónapjában- júniusban beszámítunk.

IV. A kollégium élete

a) A tanulás

A kollégium szoros kapcsolatban áll a gimnáziummal: napirendjét és életének jellegét az iskolai munka, illetve a tág értelemben vett tanulás, a szellemi-lelki gyarapodás határozza meg. Együttléteink során arra törekszünk, hogy minél eredményesebb és hatékonyabb legyen a közös és az egyéni munka.

A tanulás szervezett formában ún. stúdiumokon/szilenciumokon folyik, arra kijelölt közös termekben, nevelői, szaktanári és szilenciumfelelősi felügyelettel.

Egyéni vagy csoportos külön tanulásra a szilenciumi idő alatt a nevelőtől ill. a felügyelő tanártól lehet engedélyt kérni. A folyosón illetve más teremben is azonban egyszerre csak annyian tartózkodhatnak, hogy egymást a tanulásban ne zavarják. A szilenciumok alatt bárhová kikérezkedni csak kivételes esetekben lehet. A tanulás közben nem szabad enni, a többieket beszéddel vagy bármi más módon zavarni. Aki a stúdium vége előtt elkészült a tanulással, olvasással vagy egyéb szellemi tevékenységgel foglalkozzék.

A szilenciumfelelősök kötelesek katalógust vezetni a jelenlétről, illetve az esetleges rendbontásokról. Ezekről naponta tájékoztatják a nevelőket.

Együttléteink során arra törekszünk, hogy minél eredményesebb és hatékonyabb legyen a közös és az egyéni munka. Ennek érdekében igénybe vehetők a gimnázium és a kollégium felszerelései és létesítményei:
1. Nagyterem: a közös napirendi programokon kívül kizárólag igazgatói engedély és tanári felügyelet mellett.
2. Szentségi kápolna: a nap folyamán, a kötelező programokon kívül bármikor – rendeltetésének megfelelően.
3. Könyvtár: meghatározott nyitvatartási időben, saját belső rendszabályzat alapján.
4. Tornaterem, edzőterem: igazgatói jóváhagyás mellett szabadidőben, előzetesen egyeztetett időbeosztás szerint – minden alkalommal szükséges a nevelők tájékoztatása.
5. Számítógépterem:

a) órarend szerint – hétfőtől  csütörtökig 18,45-21,45 óra között, nevelői felügyelet és nyilvántartás mellett;
b) órarenden kívül – tanár kérésére és felügyelete mellett

6. Televízió, videó, multimédiás eszközök: szaktanár vagy nevelő irányításával

A szellemi-lelki gyarapodást szolgálják a már említett iskolai létesítményeken kívül a közös lelki és kulturális programok: a  csütörtöki diákmisék, a reggeli és esti imák, táncház, kórus, filmklub, neves személyiségekkel való találkozás vagy előadások hallgatása.

A lelkiekben való gyarapodást célozzák az imacsoportok (pl. Mária Kongregáció), cserkészcsapat, lelkigyakorlatok, lelki beszélgetések, zarándoklatok, a városban működő lelkiségekkel való közös programok stb.

b) A kollégiumi élet szervezői

A kollégium élén az igazgató áll.

A mindennapi életnek a házirend és a napirend szerinti irányítása a nevelők feladata.

A nevelőknek joguk és kötelességük irányítani, felügyelni és ellenőrizni a napi programokat (a napirendtől eltérő programok szervezéséhez, illetve azokon való részvételhez is ők adnak engedélyt), továbbá foglalkozni a bentlakók nevelésével, közbelépni és meggátolni a tanulók kihágásait.

A spirituális atya az iskola és a kollégium lelki életének vezetője.

A stúdiumokon a szilenciumfelelősök segítik a nevelők munkáját.

A szilenciumfelelős státusz kiváltság, az azt betöltő tanuló személyisége minden értelemben szükségszerűen példaértékű diáktársai számára. Jelöléséről az osztályfőnökök, és a nevelők konzultálása után a Kollégiumi Diáktanács beleegyezésével az igazgató dönt. A szilenciumfelelősök jutalmazásáról az igazgatóság gondoskodik.

A tanulás időtartama alatt a tanulók kötelesek a szilencium- felelős rendtartó utasításait követni. A munkarend és fegyelem ellen vétő tanulók figyelmeztetésben részesülnek, amit a szilenciumfelelős jelez a szolgálatos nevelőnek, ill. bejegyez a szilenciumi katalógusba. Háromszori figyelmeztetés büntetést von maga után.

Az étkezde működésének segítésére naponta három kollégista kerül beosztásra (konyhaszolgálatosok) akik a konyhai személyzet irányítása alatt felelnek az ebédlő rendjéért és tisztaságáért – délután és este.

c) A közös élet rendje

A kollégium működési rendje:

Vasárnap 16 órától – péntek 19 óráig.

A délelőtti tanítás ideje alatt a kollégium zárva tart. A bentlakó tanulók kötelessége résztvenni a tanítási órákon.

A délutáni és esti tanulás (stúdium) csak a kijelölt termekben történik.

Napirend

A kollégium napirendjének szükségszerűen tartalmaznia kell:

• a délelőtti tanítást
• a naponta háromszori étkezést
• a délutáni / esti szilenciumot
• legkevesebb 8 óra alvást
• elegendő időt a tisztálkodásra
• szabadidőt

Ezeknek figyelembevételével a kollégium napirendje a következő:

Hétköznap
6:00ébresztő
6:00 – 6:30reggeli készülődés – a hálók rendbetétele
6:30a hálók zárása
6:35reggeli ima
6:45Reggeli
7:30 – 15:30Tanítás
14:30 – 16:00Ebédidő
15:30 – 17:00Szabadidő
17:00 – 18:45I. stúdium
18:45 – 19:45Vacsora
19:45 – 20:45II. stúdium
21:00Esti ima
21:15 – 22:00Esti szabadprogram – felkészülés a lefekvésre
22:00Lámpaoltás – teljes elcsendesedés
22:00 – 23:00Éjszakai tanulás
d) A diákok jogai

1. Joga van személyes figyelemre és törődésre a kollégiumi nevelőtestület részéről. Joga van az emberhez méltó bánásmódra.

2. Intézményes keretek között javaslatot tehet a házirend módosítására (a Kollégiumi Diáktanácson keresztül minden tanév elején).

3. Joga van a tanuláshoz szükséges nyugodt körülményekhez, ezt köteles a társai számára is biztosítani.

4. Joga van a pihenéshez, ennek lehetőségét köteles a társai számára is biztosítani.

5. Joga van a kollégium létesítményeinek rendeltetésszerű használatához: kápolna, számítógépterem, könyvtár, sportterem, iskolai tantermek.

6. Joga van igénybe vennie a kollégium által nyújtott szolgáltatásokat a rendszabályzat által előírt módon (tévé, videó, könyvtár stb).

7. Joga van mobiltelefont használni szabadidőben és stúdium közti időben társai zavarása nélkül. Ha ez ellen vét, azonnal elkobozzuk és csak a szülőnek adjuk vissza a készüléket.

8. Joga van részt venni az iskola által szervezett rendszeres foglalkozásokon.

9. Joga van a nevelő előzetes engedélyével a város kulturális életében részt venni (mozi, színházi előadások, hangversenyek, könnyűzenei koncertek stb.).

10. Joga van a hálók ízléses és az erkölcsi normáknak megfelelő dekorálásához, a háló és tartozékai sérülése nélkül, nevelői beleegyezés mellett.

11. Joga van a szakszerű orvosi ellátáshoz.

12. A napirendben meghatározott időszakokban joga van kimenőre a nevelő előzetes beleegyezése mellett Csíkszereda közigazgatási határán belül.

13. Szüleit, testvéreit fogadhatja a kollégium területén. Egyéb látogatókat hétköznap a szabadidőben lehet fogadni a kapusszoba előtti fogadóban.

e) A diákok kötelezettségei

1. Alapvető erkölcsi és viselkedési normák betartása (magán- és köztulajdon tisztelete, igazmondás, tisztelet a kollégium dolgozóival szemben, az emberi méltóság tisztelete, tettei következményeinek vállalása).

2. A saját és a többiek testi és lelki egészségének megóvása. (Köteles az évszaknak megfelelően öltözködni). Dohányáru, alkohol stb. birtoklása, használata és terjesztése tilos!

3. Hollétéről mindig tájékoztassa a nevelőt.

4. Ügyeljen a rendre és tisztaságra környezetében, saját holmiját tartsa rendben.

5. Lehetőségei, képességei alapján vegyen részt a csoportfoglalkozásokon (lelki-, kulturális-, sport- és egyéb programokon).

6. Tartózkodjon a szélsőséges hajviselettől és ruházattól, legyen ápolt.

7. Köteles rendszeresen tisztálkodni, tisztán öltözni.

8. Óvja meg a kollégium eszközállományát, annak állagát. Ellenkező esetben köteles az okozott károk megtérítésére (választási lehetőség: kifizetés, megjavíttatás vagy pótlás). A tanév elején a gondnok, a nevelők és a hálófelelős írásban rögzítik a hiányosságokat).

9. Közfeladatok ellátása külön felkérésre.

10. Kollégiumi díját fizesse be határidőre. Az étkezés lemondása előzetesen 3 nappal történhet. Jóváírás csak akkor lehetséges, ha a kollégiumból való távolmaradást az iskolából való hiányzás is indokolja. A kijelentkezések számát havonta összesítjük. Amennyiben azok megfelelnek a fent említett követelményeknek, akkor a tanév utolsó hónapjában- júniusban jóváírjuk. Az indokolt kijelentkezéseket a nevelők maradéktalanul és időben közvetítik a konyhai gondnokság felé.

11. Tartsa be a tűzvédelmi, érintésvédelmi és balesetvédelmi előírásokat.

12. Betegség esetén le kell költöznie a betegszobába, és ott kell eltölteni a betegség idejét. Ilyen esetben felmentést kaphat a napirend programja alól. Otthoni gyógykezeléshez az orvos és a nevelő előzetes engedélye szükséges. Ha krónikus betegségben szenved, rendszeres gyógyszerszedésre szorul, vagy gyógyszerallergiás, a szülő tájékoztassa a nevelőt és a betegápoló nővért.

13. A tanítási szünet utolsó napján, ill. vasárnap minden tanulónak 20 óráig kell otthonról visszaérkezni. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor aznap este 8-ig a szülőnek jeleznie kell a gyereke távolmaradását.

14. Vegyen részt a kedd reggeli (csak segítőmáriások) és csütörtök esti (minden kollégista) diákmiséjén. Felmentést ez alól csak az osztályfőnök ill. a nevelő adhat; rendkívüli hazautazás esetén a diák köteles tájékoztatni az osztályfőnököt/nevelőt.

15. A Napirendtől eltérni csak engedéllyel lehet.

16. A kollégiumba való beköltözéskor, a tanév végi kiköltözéskor, valamint a kollégium végleges elhagyásakor köteles betartani az intézmény adminisztratív szabályait.

f) A büntetések fokozatai

1. Szóbeli figyelmeztetés négyszemközt.

2. Szóbeli figyelmeztetés a közösség előtt.

3. Bizonyos jogok és kedvezmények ideiglenes megvonása, illetve egyéb pedagógiailag indokolt eszközök alkalmazása.

4. Nevelői figyelmeztetés.

5. Nevelői intő.

6. Nevelői rovó.

7. Igazgatói intő.

8. Igazgatói rovó.

9. Kizárás a kollégiumból kollégiumi vezetőtestületi határozattal.

g). Súlyosan büntetendő cselekmények

• Súlyos vétség a káromkodás, a trágár beszéd, amely botrányt kelt minden jó érzésű emberben.

• Saját és mások testi épségének veszélyeztetése (verekedés, megfélemlítés, megalázás stb.).

• Lopás

• Tiltott szerek használata (nikotintartalmú termékek, elektronikus cigaretta, szeszes italok, kábítószerek stb.).

• Engedély nélküli távozás és távolmaradás.

• Súlyos és szándékos rongálás.

• A kollégium jóhírének lejáratása.

A könyvtár

A Segítő Mária Könyvtár a kollégiumban működik, könyvállománya jelenleg 14.336 könyv.

Könyvtárosok az iskola újraindulása után:  

Csibi Klára 1997 – 2000
Fülöp Hajnal 2000 – 2001
Péter Antal 2002 – 2016
(2006-2016 között a könyvtárosi munkakör teljes munkaidős volt.)

Csibi Klára 2016 –