Házirend

A CSÍKSZEREDAI SEGÍTŐ MÁRIA RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

I. Preambulum

I.1. Iskolánk hivatalos elnevezése: Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium – Liceul Teologic Romano-Catolic „Segítő Mária”. A kommunista önkény által beszüntetett ősi katolikus főgimnázium jogutódjának tudja magát. Újraindult 1991-ben az Erdélyi Római Katolikus Érsekség határozata és az 521-939/ 1990-es Kormányhatározat, a Tanügyminisztérium és a Kultuszminisztérium protokollja-megállapodása alapján.

I.2. Az iskola küldetése

Az iskola elsődleges célja: a személyiség teljes kibontakoztatása. A katolikus iskola a hit és a műveltség találkozásának a helye. Iskolánk tanulói számára biztosítjuk, hogy elmélyülhessenek mind a szellemi, mind a lelki életben. 

Ezt követi a jelen házirend is, amelynek fegyelmi igényessége nem öncélú, hanem az egészséges testi, szellemi és lelki fejlődést szolgálja. Hozzájárul a személyiséget építő és jellemet formáló hagyományok kialakításához.

Közvetlen célja, hogy tanárai és tanulói számára alkalmas keresztényi közösséget teremtsen, amelyben az egymásért és az iskola jó hírnevéért való felelősség jegyében eredményes oktató-nevelő tevékenységet lehet végezni.

I.3. Fontos szempont az, hogy az alábbiakban megfogalmazottak nemcsak az érvényben levő oktatási törvénnyel (Legea Educației 1/2011), a diákok jogállására vonatkozó rendelettel (Statutul elevului 4742/10.08.2016), illetve a romániai oktatási intézmények belső rendszabályával (ROFUIP 2020) legyenek összhangban, hanem az alapvető keresztény erkölcsi értékrenddel is, ezért lelkiismeretben is köteleznek.

II. A tanítás rendje

II. 1. Az iskolába érkezés

a)   A tanulóknak idejében kell megérkezniük az iskolába, hogy a tanítás megkezdése előtt már a helyükön lehessenek és kellő fegyelmezettséggel készüljenek a tanórára.

b)  Imaprogram:

Az első óra kezdetén – alkalmas közös ima.

Az utolsó óra végén – alkalmas közös ima

Délben (a 11:40-kor kezdődő óra elején vagy végén): Úrangyala.

Ezeknek levezetéséért az imafelelős vagy az osztályszolgálatos felel. Az osztályfőnök év elején egyeztet az osztállyal az imafelelőst illetően.

II.2. A tanítási óra

1. Becsengetés után a tanulók azonnal bemennek a tanterembe és a helyükön tartózkodnak, csendben készülnek elő a tanórára. Erre a szolgálatos is figyelmezteti a tanulókat.
2. Az órára minden tanuló a tanár előtt megy be. Ha késik, indokolnia kell. Az indokolatlan késésért szóbeli figyelmeztetés jár. Többszöri késés esetén azok igazolatlan hiányzásnak minősülnek. Indokolt esetben az osztályfőnök felveszi a kapcsolatot a szülőkkel.
3. Becsengetés után a folyosón tartózkodni tilos!
4. Az iskola ablakába kiülni tilos!
5. A belépő vagy távozó tanárokat és az órák látogatóit a tanulók felállással, fegyelmezett testtartásban üdvözlik.
6. Ha az órát tartó tanár a becsengetés után 10 perccel még nem érkezett meg, az osztályszolgálatos jelenti az igazgatói irodán vagy a titkárságon.
7. Minden hiányzó tanulót jelenteni kell (a szolgálatos feladata), és be kell írni a naplóba (a tanár kötelessége).
8. A tanuló, ha késik is, be kell hogy menjen az órára. A késést a szaktanár a naplóba bejegyzi, minden harmadik késés pedig igazolatlan hiányzást jelent.
9. A tanuló köteles a rendelkezésére álló szükséges tanszereket magával vinni órára és azokat használni.
10. A tanulónak kötelessége tevékenyen részt venni az órákon.
11. A tanórát beszélgetéssel vagy fölösleges mozgolódással zavarni nem szabad. Ha a tanulónak mondanivalója van, jelentkezzék, és várja meg, amíg felszólítják. Engedély nélkül közbeszólni udvariatlanság. Az óra megzavaróját, ha a figyelmeztetés nem használ, az igazgató elé lehet rendelni.
12. Tanítási idő alatt az iskolát/ iskolaudvart elhagyni tilos! Nagyon alapos megindoklásra csak az osztályfőnök vagy igazgató adhat ilyen engedélyt. Kihágás esetén az iskola nem vállal semmiféle felelősséget!

II.3. Az óraközi szünetek

1. A szünetek tízpercesek, kivéve a nagyszünetet (10:20 – 10:40)
2. Szünetekben az osztályszolgálatos kivételével minden tanuló elhagyja a tantermet.
3. A tanulók az épületben civilizáltan viselkedjenek!
4. Kerüljék a rohangálást, kiabálást és lármát, valamint a rendetlenséget és rongálást okozó játékokat.
5. A tanulók minden tanárnak és a látogatónak udvariasan köszönnek és utat engednek a folyosón.
6. A tanulók a díszteremben, tornateremben vagy más szaktermekben csak az illetékes tanár jelenlétében vagy engedélyével tartózkodhatnak.
7. A tanórák közötti szünetekben az osztályteremben kihangosított zenét hallgatni kizárólag a megadott időkeretben, visszafogottan és a minőségi szempontok figyelembevétele mellett lehetséges. Célja a tanórák közötti kikapcsolódás, feltöltődés. A szünetekbeni zenehallgatásra külön eljárásrend vonatkozik, amelynek megszegése esetén a zenehallgatást betiltjuk. A feltételek betartásáról a szolgálatos tanuló gondoskodik, illetve bármely tanár ellenőrizheti azt. Iskolaszinten 20 szabálysértésnél felfüggesztjük ezt a szabályzatot, és újból tilos lesz kihangosított zenét hallgatni szünetekben.

III. Magatartás órákon kívül

III.1. Minden hétfőn (V-VIII) és kedden (IX-XII) reggel, valamint intézményünk ünnepein közös szentmisére kerül sor, amelyen a részvétel minden tanuló számára kötelező. Amennyiben egy tanuló három alkalommal igazolatlanul hiányzik ezen alkalmakról, a romániai oktatási intézmények belső rendszabályzatába foglalt (ROFUIP 2020) 68-as cikkely 4d) pontja alapján az osztályfőnök írásbeli figyelmeztetést küld a szülőknek. A negyedik hiányzást követően az iskola a tanuló magaviseletét egy jeggyel levonja.

III.2. Azok a tanulók, akik az iskolai közös szentmisékről, valamint az otthoni szentmisékről gyakrabban elmaradoznak, az iskola szellemétől idegeneknek tekinthetők.

III.3. A tanulók minden egyes hiányzás esetén, külön felszólítás nélkül, magyarázattal tartoznak a távolmaradásukat illetően. Ha ezt elmulasztják, a hiányzás igazolatlan óra gyanánt kezelendő. Öt igazolatlan hiányzás után, az osztályfőnök kérésére, a szülő köteles részt venni az iskola által szervezett közös megbeszélésen.

III.4. Az iskola közös programjain – kirándulások, szentmisék, ünnepélyek – minden tanuló köteles részt venni. Felmentést csak indokolt esetben adhat az osztályfőnök vagy az igazgató.

III.5. Tanulóink részt vehetnek iskolán kívüli rendezvényeken és tagjai lehetnek olyan szervezeteknek, amelyek nem ellenkeznek az iskola lelki arculatával és oktatói-nevelői szellemével. A tanulóknak év elején írásban kell kérelmezniük, hogy a megnevezett iskolán kívüli tevékenységet az iskola beleegyezésével folytathassák.

III.6. Leigazolt sportolók, valamint kulturális és egyéb civil szervezetekben aktív szerepet vállaló tanulók szülei/ jogi képviselői, minden tanév elején az osztályfőnökön keresztül kötelesek írásban tudatni az iskola vezetőségével azokat az előre látható időszakokat és tevékenységeket, amelyeket a fent említett szerepvállalás érint.

III.7. Az osztályfőnök a sportiskolák igazgatóinak kérésére igazolhatja a leigazolt sportolók hiányzását, amennyiben ezt az iskola igazgatója jóváhagyta.

III.8.  A leigazolt sportolók tanulmányi eredményeiért az iskola felelősséget nem vállal. A tanuló bármilyen verseny, edzőtábor vagy egyéb tevékenység után köteles az osztály munkafolyamatába bekapcsolódni, nincs felmentés sem a számonkérés, sem a házi feladatok alól.

III.9.  Minden olyan iskolán kívüli foglalkozást, amely hátrányosan befolyásolja a tanuló iskolai teljesítményét vagy lelki életének kárára van, ajánlott megszüntetni. Amennyiben az osztályfőnök azt észleli, hogy a tanuló teljesítménye egy iskolán kívüli tevékenység miatt romlik, a szülő köteles részt venni az iskolaigazgató, az oszályfőnök és az iskolai tanácsadó jelenlétében zajló közös beszélgetésen.

III.10. Minden tanulónak ajánlott, hogy vegyen részt a tanulmányi versenyeken, amelyek hozzájárulnak a tehetségének és képességeinek kibontakoztatásához.

IV. Kapcsolattartás és hivatali ügyek

IV.1. Iskolánk diákjainak szülei/ jogi képviselői előzetes egyeztetést követően bármikor bejöhetnek az iskolába. Más külső személyek (a rendszeres munkakapcsolatokat és a dolgozók hozzátartozóit kivéve) csak igazgatói engedéllyel tartózkodhatnak az iskola és a diákotthon/ kollégium területén. A kollégiumban a látogatókat az erre a célra kialakított előtérben fogadjuk.

IV.2. A szülők/ jogi képviselők és az iskola közötti hivatalos kapcsolat a szülői értekezletek, az egyéni megbeszélések és a hivatalos tájékoztató-, illetve buzdító levelek révén valósul meg. A szülők/ hivatalos jogi képviselők az értesítéseket, a fegyelmi bejegyzéseket és az érdemjegyeket az ellenőrzőben találják meg, és aláírásukkal jelzik, hogy tudomásul vették. A tanárok fogadóórájának programját az osztályfőnök év elején ismerteti a szülőkkel/ jogi képviselőkkel és a tanulókkal.

IV.3. A tanulók, hivatalos ügyeiket a titkárság fogadóórájának megfelelően vagy órák után intézik.

V. Hiányzások

V.1. Az iskolai hiányzások igazolása az osztályfőnök felelőssége.

V.2. A szülő félévente legtöbb 20 (húsz) óra igazolását kérvényezheti az iskolától. Ezt az osztályfőnöknek címzett, az iskolaigazgató által jóváhagyott kérés alapján teheti meg, lehetőség szerint előzetesen, de legkésőbb aznap.

V.3. Amennyiben előzetesen nem lehetett tudni, hogy a tanuló hiányozni fog, és a távolmaradása valóban indokolt, a szülőnek utólagosan, személyesen és írásban is kérvényeznie kell a hiányzó órák igazolását az osztályfőnöknek címzett és az igazgató által jóváhagyott kéréssel.

V.4. Amennyiben az előző pontokban megadott előzetes vagy utólagos kérést késve vagy egyáltalán nem adja le a tanuló, a hiányzás igazolatlannak minősül.

V.5. Az osztályfőnök, indokolt esetben és az igazgatóval folytatott egyeztetés alapján, legtöbb három nap távolmaradásra adhat előzetes engedélyt. Ennél több napot csak az igazgató engedélyezhet. Mindkét esetben előzetes írásbeli kérés és indoklás szükséges a szülő részéről. Távolmaradni pedig csak az engedély megszerzése után szabad.

V.6. Másfajta hiányzást csak betegség tesz indokolttá, amit azonban illetékes orvosi bizonyítvánnyal kell igazolni.

V.7. Ha a tanuló, külön felszólítás nélkül, 7 (hét) napon belül nem adja át az igazolást osztályfőnökének, hiányzása igazolatlan.

V.8. Ha a tanuló egy tantárgyból 5 és mindenből összesen 20 igazolatlan órát halmozott fel, az osztályfőnök köteles a szülőket írásban értesíteni.

V.9. Ha a tanuló igazolatlan óráinak száma egy tantárgyból eléri a 10-et vagy összesen a 40-et, a tanulót az iskolai nyilvántartásából törölni kell, mert megszűnt tanulói jogviszonya. Kevesebb igazolatlan óraszám esetén az osztályfőnök vagy az igazgató szabja ki a büntetést (esetenként magaviseleti jegy levonása; szóbeli vagy írásbeli intés; megrovás).

V.10. A tanuló magaviseleti jegyét 1 (egy) jeggyel levonjuk, amennyiben félévenként 10 igazolatlan órát halmozott fel, vagy a tantárgyankénti félévi óraszám 10%-áról igazolatlanul távolmaradt.

V.11. Egy tanuló igazoltan is csak legtöbb 60 napot hiányozhat (bizonyos, hosszabb gyógyulási-lábadozási időt igénylő betegségek esetén).  Ha ezt meghaladta, év végén nem zárható le.

V.12. Az osztályfőnök a tanuló szüleit már abban az esetben értesíti, ha a tanulónak 5 (öt) igazolatlan hiányzása összegyűlt. Ha pedig a tanév alatt felgyűlt igazolatlanok száma elérte a 20-at, nem szűnik meg tanulói jogviszonya, az évet befejezheti, de év végén iskolánkból eltanácsoljuk.

V.13. Ha a tanítási idő alatt a tanulónak orvosi vizsgálatra, kezelésre kell mennie, a szülő ezt előzetesen jelezze szóban, majd  írásban igazolja azt az osztályfőnöknek.

V.14. A tanítási program idején nem ajánlott rendszeres képzések, foglalkozások miatti távolmaradás, mivel az a tanuló elsődleges, iskolai kötelezettség-teljesítésének és tanulmányi előmenetelének róvására mehet ( pl. sofőriskola )

VI. A tanulók megjelenése

VI.1. Tanulóink az iskolában divatszélsőségektől mentes, nem kirívó, gondozott, illő és nem hiányos öltözetben jelenjenek meg. Ez az elvárás érvényes az iskola által szervezett nyilvános alkalmakra is.

VI.2. Iskolai és egyházi ünnepeken a tanulók ünneplő ruhában jelennek meg:

fiúknál: sötét színű nadrág és fehér ing

lányoknál: sötét színű (legalább térdig érő) szoknya, esetleg nadrág, és fehér blúz (Hűvös időben mindkét esetben lehetőség szerint sötét színű kabát).

VI.3. A hajviselet, köröm, arc ne legyen kirívó, legyen könnyen rendben tarható és mindig ápolt. Ennek megszegése esetén a tanuló figyelmeztetést kap.

VI.4. Ha valamely tanuló az alkalmi figyelmeztetések után sem változtat a kirívó megjelenésén, kezelhetetlennek tekinthető, és az fegyelmi következményekkel jár:

1. szóbeli figyelmeztetés

2. írásbeli megrovás

3. magaviseleti jegy levonása.

VII. A tanulók magatartása

VII.1. Tanulóink magatartását a legfőbb eszménykép, a Krisztusért vállalt tanúságtétel kell hogy jellemezze, a kölcsönös jóindulat és barátság jegyében. Elvárás a kulturált beszéd és az udvarias megjelenés órán kívül is.

VII.2. Szigorúan tilos a közösségi médiában használt kommunikációban a bullying, egymás bántása, provokatív, bántó képek továbbítása mind a tanárokról, mind a társaikról!

VII.3. A tanítási idő alatt az iskola teljes területén a mobiltelefon használata nem ajánlott!  Tanórákon mobiltelefont használni az iskola tanulóinak szigorúan tilos! Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tanulók információszerzésre, az aktuális tananyag elmélyítésére használják eszközeiket. Ezt a tevékenységet a tanár külön engedélyezi és irányítja. Amennyiben a tanuló órán engedély nélkül használja a készülékét, azt tanári felszólításra köteles egy hétre átadni a tanárnak, amit az osztályfőnök a regisztrált határidő lejárta után visszaad a tanulónak. Ha a szülő  a megszabott határidő lejárta előtt  igényli a készüléket, az osztályfőnökkel való egyeztetést követően személyesen megteheti. Ha a tanuló több alkalommal is megszegi a telefonhasználatra vonatkozó eljárásrendet, az osztályfőnök a magaviseletlevonást is alkalmazhat büntetésképpen.

VII.4. A káromkodás súlyos vétségnek számít, amely a magaviseleti jegy levonását és utolsó figyelmeztetést von maga után, de az okozott botrány és lelki kár arányában azonnali kizárást is okozhat a vétkesnek.

VII.5. Nagyon súlyos fegyelmi vétségnek számít a trágár beszéd és viselkedési megnyilvánulás, pornográf, obszcén kép, videó használata és annak népszerűsítése. Büntetése magaviseleti jegy arányos levonása, utolsó figyelmeztetés, vagy az okozott botrány függvényében még súlyosabb, pl. eltanácsolás.

VII.6. Az iskola jellege megkívánja, hogy közösségében ne forduljon elő durvaság,  alantosság, még beszédben sem. A verekedés súlyos fegyelmi vétségnek számít, amely legalább magaviseletijegy-levonást von maga után.

VII.7. A hazudozás, csalás, lopás, szégyent hoz iskolára, osztályra, egyénre, vallásra egyaránt. Elkövetője idegen iskolánk szellemétől, és ha rábizonyosodik a kezelhetetlenség, eltanácsolandó. Esetenként az okozott kár megtérítése kötelező.

VII.8. Iskolánk tanulói számára tilos a dohányzás, valamint az elektronikus cigaretta, szeszes italok, kábítószerek birtoklása és fogyasztása. Tanítási időben ez minden esetben fegyelmi eljárást von maga után, és magaviseletijegy-levonással jár.  Ezt iskolán kívüli életükben sem támogatjuk.

VII.9. Elvárjuk, hogy tanulóink választékosak legyenek és iskolánk szellemiségéhez méltóan viselkedjenek az iskolától távol és vakációban is. Az előforduló kihágásokért figyelmeztetéssel, írásbeli intéssel vagy az okozott botrány és iskolánk jó hírének megcsúfolása esetén eltanácsolással kell válaszolni.

VII.10. A tanulók az iskolába nem hívhatnak be idegeneket vagy barátokat, csak tanári felügyelet alatt.

VII.11. Az iskolában és annak rendezvényein bárminemű kép- és hangfelvétel készítése engedélykéréshez kötött.  Ettől eltérő módon való eljárás, a felvételek közzététele illetve azzal való visszaélés szigorúan tilos és súlyos kihágásnak minősül.

VII.12. Az 5079/ 2016-os számú rendelet alapján elfogadott Országos Általános- és Középiskolai Rendszabályzat, továbbá a 4742/ 2016-os számú, a diákok jogállásáról szóló rendelet 14. cikkelyének b), c), h), i), n), és q) pontjai, valamint az iskolaudvar magánterületté nyilvánítása alapján a diákoknak az iskola területére, annak udvarára tanítási időben személyautóval behajtani szigorúan tilos!

VIII. Tisztaság és rend

VIII.1. Az iskola épülete, környezete és felszerelése mindnyájunk közös vagyona. Kötelességünk használható állapotban megőrizni és lehetőség szerint gyarapítani a következő nemzedékek számára. Az iskola mindennemű felszerelését kizárólag rendeltetésszerűen lehet használni.

VIII.2. Azért, hogy az iskola otthonos legyen, rendet és tisztaságot kell tartanunk. Tanulóink kötelesek gondosan vigyázni a tantermek, folyosók, hálók stb. tisztaságára. Ne csak haszonélvezői legyenek a rendnek és tisztaságnak, hanem ott, ahol tartózkodnak, teremtsék is meg a környezetükben.

VIII.3. Tilos a padokra és a falakra firkálni, székekre, padokra felállni, falra ragasztani! A fűtőtestekhez és egyéb épületgépészeti berendezésekhez hozzányúlni szigorúan tilos!

VIII.4. Az iskola/ osztály felszereléseiért a tanuló és az osztályközösség anyagilag is felelős. Az okozott kárt azonnal jelenteni kell az igazgatónál, és a kivizsgálást követően az okozó azonnal köteles azt megtéríteni.

VIII.5. Bármilyen plakátot, hirdetést az iskola területén kifüggeszteni csak az illetékes tanári engedéllyel lehetséges. Külső intézmények hirdetéseinek kifüggesztését az igazgató engedélyezi.

VIII.6. Az osztályteremben kívánatos tartós rend feltételezi a hatékony tanulói szolgálatot.
1. Az osztály szolgálatosait az osztályfőnök jelöli ki, és feladatuk egy hétig tart.
2. A szolgálatos/hetes diákok feladatai:
– a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel kötelesek megjelenni az iskolában, szellőztetnek, gondoskodnak krétáról, tiszta tábláról és nedves táblatörlőről;
– gondoskodnak a rend és tisztaság megteremtéséről és megőrzéséről egész nap folyamán: padok rendezett soráról, szellőztetéséről, arról is, hogy szünetekben kiküldjék felfrissülésre osztálytársaikat;
– kötelességük a hiányzókat pontosan számba venni és jelenteni, nemcsak a nap kezdetén, hanem minden órán;
– a tanítás befejeztével utolsónak távoznak, miután számba vették a terem állapotát, becsukták ablakaikat, rendet és tisztaságot teremtettek, letörölték a táblát;
– az osztályteremben elkövetett rongálásért vagy a bekövetkezett rongálódásért felelősök, amit jelenteniük kell; esetenként, ha ismeretlen a kár okozója, a szolgálatosok kártérítésre kötelezhetők;

VIII.7. Köszönés
1. Az iskolai közösség tagjai közötti rend természetessé teszi, hogy tanulóink minden tanárnak, az iskola dolgozóinak, a látogatóknak köszönnek.
2. A felnőtteknek a napszaknak megfelelően köszönnek.
3. Elköszönés: „Viszontlátásra!”
4. Vallástan órán, de azon kívül is, ha alkalmas a hely vagy fogékony a személy, a tanúságtétel jegyében: Dicsértessék Jézus Krisztus!” vagy „Laudetur Jesus Christus!”
5. A tanárok megszólítása: Tanárnő!, illetve: Tanár úr!

IX.  A fegyelmezés fontossága és fokozatai

IX.1. A fegyelem nem öncélú, hanem eszköz, ami nélkül lehetetlen az oktató-nevelő munka és a lelki élet, benne az önfegyelem és akaratnevelés. A tanulók és pedagógusok konstruktív jelenlétét és tevékenységét értékelni és jutalmazni kell. Ugyanakkor észrevételezni kell minden romboló megnyilvánulást és eljárni vele szemben.

IX.2. Fegyelmi fokozatok:
a) négyszemközti szóbeli figyelmeztetés
b) osztályfőnöki szóbeli intő
c) igazgatói szóbeli intő
d) írásbeli megrovás
e) bizonyos előnyök megvonása (ösztöndíjak, segély, kirándulás)
f) kilátásba helyezett eltanácsolás
g) eltanácsolás / végleges kizárás

Illetékesség:
a) esetben: bármelyik pedagógus
b) esetben: osztályfőnök
c, d, e, f és g) esetben: igazgató és osztályfőnök, az osztályszintű nevelőtestülettel való konzultálást követően                

IX.3. Az a, c) lépések-  egyszeri előfordulás esetén nem jelentenek magaviseleti jegylevonást

IX.4. Az  f)  fegyelmi lépés, azaz a  kilátásba helyezett eltanácsolás már
– a tanévben összegyüjtött 20 igazolatlan hiányzás, valamint
– egy tantárgyból a félévenkénti óraszám 10%-ról való igazolatlan távolmaradás esetén is kiróható és szükségszerűen magaviseleti jegylevonással jár (utóbbi heti egyórás tantárgynál kettő, kétórás tantárgynál pedig négy hiányzást jelent)

IX.5. Az egyes fegyelmi intézkedésekről az iskola az osztályfőnökön keresztül írott formában köteles a szülőt tájékoztatni.

X. Függelék

X.1. Szülők segítsége
1. Tanulóink a szünidőt, de a hétvégeket is általában szüleiknél töltik.
2. Az iskola nevelési elveinek szellemében a szülőkkel való együttműködésre is alapoz. Ennek elengedhetetlen eszköze az élő kapcsolattartás az osztályfőnökkel, szaktanárokkal, valamint az iskola vezetőségével.
3. Ennek időbeli kerete a tanév elején nyilvánosságra hozott fogadóórák rendje. Ezen kívül is egyéni egyeztetés alapján a konzultáció lehetséges.
4. Az eredményes iskolai előmenetelt és az egészséges testi-lelki fejlődést szolgálja, ha a tanulók délután és hétvégenként eltöltött ideje nem a felelőtlen elszabadulást, hanem a családban megélt kikapcsolódást, feltöltődést jelenti.
5. A szülők tartsák szemmel gyermekeik viselkedését, szabadidős tevékenységeikről tájékozódjanak, hogy közösen megelőzhessük az eltévelyedéseket.
6. Az iskola minden általa szervezett szabadidős rendezvényről tájékoztatja a szülőket. Ennek elmaradása a diákok egyéni kezdeményezését jelenti, amelyhez egyéni felelősség jár.

A Házirendet a Vezetőtanács szavazóképes létszámban a 2021. szeptember 21-én megtartott rendkívüli értekezletén ellenszavazat és tartózkodás nélkül a folyó tanévre vonatkozóan elfogadta.