Lelkinapok a Segítő Mária Gimnáziumban

Cicero nevéhez fűződik a latin mondás – „Ut sementem feceris ita metes!”– amit a magyar közmondás így ad vissza: „Ki mint vet, úgy arat.”

Egy német közmondással kapcsolnám e kijelentést, mely kiegészíti és világossá teszi az előbbit: „Wer Wind sät, wird Sturm ernten.“ Ennek jelentése: „Ki szelet vet, vihart arat.”

Találtam egy nagyon kifejező képet az interneten, mely zseniálisan összefoglalja e bölcsességet kifejező közmondásokat. Íme:

A lelkinapok a vetés idejét jelentették intézményünkben. Lelkes szakembereket: papokat, pszichológusokat, szociális munkásokat, keresztény házaspárokat kértünk meg „munkásoknak”, hogy tudásukkal, tapasztalatukkal mellénk, tanárok mellé álljanak és részt vegyenek fiataljaink nevelésében, értelmi és érzelmi intelligenciájuk, erkölcsi tudatuk, lelkiismeretük, s ezáltal a jövő társadalom formálásában.

Úgy tűnik, nagy szavak ezek. Nagynak és túlzásnak tűnhetnek, de nem azok.  Ez realitás.  Amilyen fiataljaink lesznek, olyan lesz a jövő társadalma. Ha jót szeretnénk, jót kell vetnünk, kerüljön bár sok fáradtságba. Ez a mi felelősségünk és feladatunk.

Igyekeztünk és ezután is igyekezni fogunk Isten segítségével a legjobbat, a legtöbbet nyújtani a ránkbízottaknak és köszönjük a lelkes segítőinknek, programvezetőknek a mellénk állást!

Felsorolnám a lelkinapos programok vezetőinek neveit, de köszönetet szeretnék mondani a Segítő Mária Alapítványnak és a szülőknek is az anyagi és erkölcsi segítségért, továbbá a diákoknak is a pozitív melléállást (mert ez sem elhanyagolandó tényező!). Nekem, de a vezetőknek is nagyon jólesett a fegyelmezettségük, készségük és jóindulatuk.

Az alábbiakban felsorolom a segítők neveit, feltüntetve, hogy ki, hol tevékenykedett:

Bíró Beatrix, Gábor Zsuzsa, Koncz Magdolna és Kui Enikő pszichológusok, az V-VIII. osztályoknak vezették a lelkinapot, 2024. március 15-én.

Bálint Tünde, Sándor István és Török Emőke szociális munkások és pszichológusok a MOTIVAL Egyesület részéről segítettek a IX. osztályoknál. Önismerettel, erényekkel, nemi identitással, függőségek veszélyeivel foglalkoztak két napon keresztül, március 11-12-én.

T. Bőjte Csongor, T. Fülöp Szabolcs és T. Jánosi Imre atyák a X. osztályok lelkinapjait vezették. Szó volt értékrendről, közösségformálásról, a közösségbe tartozás értelméről, Istenképről, imádságról, stb. szintén március 11-12-én.

A Gyulafehérvári Főegyházmegyi Ifjúsági Főlelkészség munkatársai, Borka Botond, Dezső Renáta, Kristály Veronika, Simon Imre atya a XI. osztályok lelkinapját vezették, ők is az közösség imával való megújulásával foglalkoztak két napon át, március 14-15-én.

A XII. osztályok lelkinapját Kertész Tibor és Mária, Kelemen Levente és Erzsébet, Miklós Ervin és Szende, Péter-Drócsa Levente és Mária, Molnár Attila és Edit, mind szentségi házasságban élő házaspárok vezették a házasságról szóló tevékenységeket, március 14-15-én.  A párválasztás, udvarlás, elköteleződés, nemiség (házasság előtt, házasságban), házastársi hűség, családtervezés, stb. témáit járták körül a tapasztalt házasságban élő párok által.

A szülők és tanárok lelkinapját március 9-én, szombaton Nm. Ft. Dr. Kerekes László segédpüspök atya vezette. Mintegy 150-160 személy vett részt ezen az eseményen. A püspök atya ismertette az egyházmegye pasztorális tervét, a szándékokat és célokat, hogy merre szeretnék vezetni egyházmegyénket és annak egyházközösségeit, híveit.

A tékozló fiú példabeszédét véve alapul kitért az atyai ház elhagyásának okaira, az emberek istenképére, majd a közösség szükségességére, s a közösségbe való visszatérésre, a befogadásra és a magatartásunkból sugárzó meghívásra, stb. Az előadásokat bensőséges kiscsoportos beszélgetések, majd zárószentmise követte.

Igen sok munka mellé a jó Isten igen sok és sok jószándékú embert rendelt. Isten fizesse meg valamennyiük áldozatát a jól végzett munka után jelentkező lelkiismeret örömével és egykor az örök élet boldogságával! Hiszem, hogy látni fogjuk a vetés eredményét Egyházunk és erdélyi magyarságunk életében!

És köszönöm a gyóntató papok segítséget: P. Guia Laurean, Hugó OFM, Ft. Bálint Emil főesperes, Ft. Sebestyén Ottó, Ft. György Mihály Levente plébános atyáknak.

Simó Gáspár, spirituális

Vissza